Endast små mängder rester av växtskyddsmedel i livsmedlen

17.6.2013

<p>År 2011 förekom mindre mängder rester av växtskyddsmedel i livsmedlen än under tidigare år. Merparten av de undersökta produkterna följde bestämmelserna. Som under tidigare år också konstaterades proverna innehålla rester av många olika ämnen samtidigt.</p>

År 2011 undersöktes över två tusen livsmedel med tanke på rester av 310 olika växtskyddsmedel. Merparten av proverna var färsk frukt och färska grönsaker, spannmål och processade livsmedel. ”Cirka hälften av de undersökta produkterna innehöll rester av ett eller flera växtskyddsmedel. Halterna var ändå huvudsakligen låga”, konstaterar överinspektör Tomi Kekki på Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Hela 98,7 procent av produkterna följde bestämmelserna. Av de produkter som stred mot bestämmelserna var cirka 64 procent livsmedel som införts från länder utanför EU.

Något över hälften av alla undersökta produkter och en tredjedel av de inhemska produkterna innehöll rester av växtskyddsmedel i halter som syns i analyserna. I endast en inhemsk produkt överskreds det tillåtna gränsvärdet, men då metodens mätosäkerhet beaktades konstaterades produkten följa bestämmelserna. I tre inhemska produkter konstaterades också rester av sådana ämnen, som inte får användas i Finland för växterna i fråga.

Kombinationspreparat som innehåller flera aktiva substanser används allt mer

Även om merparten av de konstaterade resterna av växtskyddsmedel följde bestämmelserna, innehöll en del av proverna rester av flera olika ämnen samtidigt. Antalet tillåtna aktiva substanser i EU har minskat, men allt fler kombinationspreparat som innehåller flera aktiva substanser har kommit ut på marknaden.

För rester av växtskyddsmedel har inte fastställts något sådant gränsvärde, som skulle begränsa den sammanräknade mängden av dessa ämnen. Om de enskilda resterna i en produkt följer bestämmelserna, anses att produkten följer bestämmelserna, även om den skulle innehålla flera olika rester samtidigt.

Proverna, i vilka man konstaterade rester av över tio olika växtskyddsmedel samtidigt, var tagna av gojibär (13 - 17 rester), vinblad (17 - 27 rester), jordgubbar (10 - 14 rester) och torkad gräslök (19 rester). I ärter som används med sina baljor, hallon, kryddpaprikor och vindruvor påträffades likaså rester av cirka tio olika ämnen.

Konsumenten kan påverka med sina egna val

Konsumenternas totalexponering för rester av växtskyddsmedel har utretts i en i Finland år 2011 färdigställd kumulativ riskvärdering, där exponeringen inte konstaterades orsaka någon hälsoskada på befolkningsnivå. Om konsumenten ändå vill undvika intag av växtskyddsmedel, är det bäst att gynna inhemska och i EU odlade produkter.

Resterna av växtskyddsmedel undersöks årligen

I Finland undersöks resterna av växtskyddsmedel årligen i form av ett samarbete mellan Evira, Tullen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Tillsynen har traditionellt koncentrerat sig på sådana grönsaker, frukter och spannmålsprodukter, som står för en betydande andel av kosten.

Resterna växtskyddsmedel undersöks också i animaliska livsmedel. Tillsynen inriktas även utgående från kända restproblem bland annat så, att man följer upp vilka varningar som lämnas inom Europeiska kommissionens system för snabb varning (RASFF).


Mer information ger:
överinspektör Tomi Kekki, Evira, tfn 040 727 0504, tomi.kekki (at) evira.fi (inhemska grönsaker)
forskningschef Kalevi Siivinen, Tullaboratoriet, tfn 040 33 23267, kalevi.siivinen (at) tulli.fi (utländska grönsaker)

Teman: