Ensidigt intag av abborre fångad i Gammelstadsviken i Helsingfors borde undvikas

5.7.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket rekommenderar att ensidigt intag av abborre fångad i Gammelstadsviken undviks på grund av höga halter organiska tennföreningar. Organiska tennföreningar misstänks höra till de föreningar som stör hormonfunktionerna. Bruk av organiska tennföreningar i bottenfärger för båtar och fartyg förbjöds i Finland och de övriga EU-länderna år 2003.</div>

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras, Folkhälsoinstitutets och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets gemensamma treåriga projekt ”Halten organiska tennföreningar i inhemsk söt- och saltvattenfisk” uppmättes halten organiska tennföreningar i köttprov av mört, gös och abborre fångad i Gammelstadsviken i Helsingfors. Provfisken fångades i maj 2006.

I enstaka abborrar (sammanlagt 29 prov) fångade i Gammelstadsviken var halterna organiska tennföreningar oväntat höga, i genomsnitt 193 mikrogram/kg, då variationsbredden var 27 – 659 mikrogram/kg hos 14 -35 cm långa fiskar. Halten organiska tennföreningar var desto högre ju större fisken var. Liknande halter har uppmätts till exempel i fisk från floden Elbe i Tyskland. Bakgrundsvärden för fiska i öppet hav är i Finland i medeltal 18 mikrogram/kg.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har beräknat att halten organiska tennföreningar (summa: TBT, TPT, DBT och DOT) inte för överskrida det godtagbara dagliga intaget dvs. 0,25 mikrogram/kg kroppsvikt. Det innebär att en person på 60 kg inte får utsättas för mer sådana organiska tennföreningar än 15 mikrogram per dygn. Genom att äta 100 gram fisk, som innehåller 150 mikrogram/kg organiska tennföreningar, får man det berörda maximala intaget 15 mikrogram.

De organiska tennföreningarnas källor i Gammelstadsviken utreds i fortsatta undersökningar i samarbete med Finlands miljöcentral. Eftersom de flesta organiska tennföreningar har förbjudits såväl i bottenfärger för båtar och fartyg som inom industrin, kan man till exempel utgående från erfarenheterna man fått i Tyskland på lång sikt vänta sig att halterna sjunker såväl i sedimenten som i fisken.

Länkar:
Forskningsresultat: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/orgaaniset_tinayhdisteet/ (på finska)
EFSA:s riskbedömning: http://www.efsa.europa.eu/en/science/contam/contam_opinions/658.html

Mer information:
Projektledare (riskhantering), Anja Hallikainen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24287, 050 3868 433
Kemiska analyser, Panu Rantakokko, Folkhälsoinstitutet, tfn (017) 201 395
Provtagning, Pekka Vuorinen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tfn 0205 751 277
Fritidsfiske i Helsingfors, Matti Mielonen, Helsingfors stad, tfn (09) 31087824
Fritidsfiske, Mikko Koivurinta, Nylands TE-central, tfn 010 6021357

Teman: