Ett digert infopaket som belyser de mikrobiologiska farorna i livsmedel

6.7.2010

<p>Publikationen Mikrobiologiska faror i livsmedel är en grundlig utredning av förekomsten av mikrobiologiska faror i livsmedelsproduktionskedjan. Publikationen innehåller uppdaterad basinformation om inemot fyrtio patogener ur kategorierna bakterier, virus, parasiter och prioner. Rapporten är till för såväl olika myndigheter som forskare och enskilda konsumenter som är intresserade av ämnesområdet.</p>

I publikationen ingår en täckande beskrivning av förekomsten av mikrobiologiska faror i livsmedel och i livsmedelsproduktionskedjan. Den kan också användas som informationskälla i kedjan för tillsyn över livsmedel, särskilt i hälsorisksituationer och i förebyggandet av sådana situationer. För företagare är handboken till nytta vid utarbetandet av planer för egenkontroll, särskilt vid kartläggning och utvärdering av riskerna som hänför sig till processerna.

Verket är ett omfattande infopaket om de viktigaste mikrobiologiska farorna som sprids via livsmedel och det innehåller uppdaterad grundläggande information om inemot fyrtio patogener ur kategorierna bakterier, virus, parasiter och prioner.

I publikationen nämns för varje patogens del vilka skadeverkningar på hälsan den medför, dess förekomst hos människor och djur, i livsmedel och miljön och redogörs för epidemier som patogenen medfört i Finland och utomlands. Verket visar också på de punkter i kedjan från jord till bord, där råvaran eller livsmedlet kan kontamineras och där patogenen kan föröka sig. I publikationen berättas vilka faktorer som kan leda till smitta eller matförgiftning och redogörs för de tillsynsåtgärder och riskhanteringsmetoder som är de viktigaste med tanke på patogenen.

Publikationen Mikrobiologiska faror i livsmedel är avsedd för en bred grupp användare, såväl sådana som är intresserade av ämnesområdet på allmän nivå som olika typer av yrkesfolk, såsom tillsynsmyndigheter på miljöhälsans område, laboratorier och företag och läroinrättningar i branschen.

Publikationen kan läsas (på finska) på Eviras webbsidor och den kan också beställas i tryckt version.
evira.fi>Beställningstjänst>Publikationer>Eviran julkaisuja 2010

I skrivandet av publikationen har deltagit en diger mängd sakkunniga på området från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd. Publikationen är en uppdaterad version av EVI-EELA publikationen 1/2003 Handbok om mikrobiologiska faror i samband med livsmedel och dricksvatten

Mer information ger:
Specialforskare Saija Hallanvuo, tfn 040 489 3448
Specialforskare, sektionschef Tuula Johansson, tfn 050 435 1714

 

Teman: