Ett förnyat och uttömmande informationspaket om främmande ämnen i livsmedel

4.2.2010

<p>”Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten” är en uttömmande utredning över cirka 40 främmande ämnen som på bred front täcker hela livsmedelsproduktionskedjan. Den förnyade rapporten har utkommit i Livsmedelsäkerhetsverket Eviras publikationsserie och kan läsas på webbtjänsten Evira.fi. I rapporten beskrivs förekomsten av främmande ämnen i livsmedel, där berättas om analysresultat och intagsberäkningar, skadeverkningarna på hälsan och de viktigaste tillsynsbehoven. Rapporten tjänar såväl olika myndigheter och forskare som konsumenter som är intresserade av ämnesområdet.</p>

De främmande ämnena i en och samma publikation
I rapporten kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten har sammanförts en hel del information som behövs särskilt vid riskhantering; till exempel information om förekomsten, analysresultat, intag, skadeverkningarna på hälsan och tillsynsbehov. Många främmande ämnen är mycket aktuella och har tagits med i beredningen av EU-lagstiftning.

Rapporten är mycket lättanvänd och tydlig med mångahanda tabeller och figurer. Det är lätt att finna den viktigaste informationen om olika främmande ämnen, ämnenas egenskaper, de senaste analysresultaten och internationella riskvärderingar och också information om halterna av främmande ämnen särskilt de inhemska livsmedlen. De beräknade intagen av främmande ämnen ur livsmedlen kan jämföras med de tolerabla dagliga intag som fastställs för de främmande ämnena och dessa storheter som beskriver säkerheten kan jämföras olika främmande ämnen emellan.

Inalles 20 finländska experter på främmande ämnen från forskningsanstalter i olika sektorer och från olika förvaltningsområden har deltagit i arbetet med att skriva och granska innehållet i rapporten. Rapporten bygger på tillsynshandboken ”Riskiraportti - Elintarvikkeiden ja talousveden kemiallisista vaaroista” som publicerades år 2002.

Rapporten är utarbetad för en så bred grupp användare som möjligt. Tillsynsmyndigheterna finner snabbt information om gällande lagstiftning om främmande ämnen och rekommenderade tillsynsåtgärder. Rapporten kan också användas som undervisningsmaterial på universitetsnivå. Konsumenter kan åter fatta beslut om sina inköp och kosten utgående från den information rapporten ger.

Rapporten kan läsas på webbtjänsten Evira.fi Beställningstjänst: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2009/13_2009/

Rapporten publiceras senare också i svensk version.

Mer information:
Forskningsprofessor Anja Hallikainen, huvudredaktör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för riskvärdering, tfn 050 386 8433

Överinspektör Ulla Karlström, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för produktsäkerhet, tfn 040 487 7798

 

Teman: