EU skärpte gränsvärdena för radioaktiva ämnen i japanska livsmedel och foder

14.4.2011

<p>Kommissionen gav den 25 mars 2011 en förordning, med vilken man förenhetligade tillsynen över japanska livsmedel och foder i Europa. Förordningen har nu uppdaterats för första gången. Den största ändringen i förordningen är att gränsvärdena förenhetligats till samma nivå som i Japan. De nya gränsvärdena trädde i kraft den 12 april 2011.</p>

I fråga om radioaktivt jod-131 skärptes gränsvärdena för barnmat, mjölk och flytande livsmedel, i fråga om cesium-134 och -137 åter för alla livsmedel och foder. För foder fastställdes gränsvärdet för summan jodisotoper provisoriskt till samma nivå som för livsmedel.

I strålrisksituationer beaktas alltid exponeringen från alla strålningskällor. I Japan exponeras man också via luftvägarna och eventuellt också via huden, varvid livsmedlens andel av totalexponeringen bör hållas så låg som möjligt. Gränsvärdena för livsmedel kan också framöver ändras allt enligt vad helhetsläget kräver.

I medlemsländerna har man efter olyckan undersökt japanska livsmedel som införts från Japan enligt anvisningar från kommissionen. Än så länge har inte ett enda livsmedel som överskrider gränsvärdet påträffats i den intensifierade tillsynen i något medlemsland.

Ur de europeiska konsumenternas säkerhets synvinkel har också de gränsvärden som tidigare tillämpats i samband med olyckan i Fukushima legat på en säker nivå. Gränsvärdena har utvärderats utgående från att 10 % av konsumentens kost i ett helt års tid kunde vara kontaminerad med radioaktiva ämnen på gränsvärdenas nivå utan att totalexponeringen för strålning skulle stiga över den säkra nivån (1 mSv).

Mer information ger:
Överinspektör Ulla Karlström, tfn 040 4877798, ulla.karlstrom at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Mer om detta Ändringen av förordning 297/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:SV:PDF

Kommissionens webbplats med ”frågor och svar”
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/215

Strålsäkerhetscentralen STUK:s pressmeddelanden om läget i Fukushima http://stuk.fi/stuk/tiedotteet/sv_FI/etusivu/

Teman: