Europakommissionen förnyar processen för godkännande av hälsopåståenden

1.10.2010

<p>Enligt ett pressmeddelande från Europakommissionen kommer hälsopåståenden att godkännas i två steg. I det första steget godkänns alla andra hälsopåståenden än de, som gäller ämnen av vegetabiliskt ursprung (eng. botanicals). Processen för godkännande av hälsopåståenden startar efter att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA blivit färdig med sina utvärderingar i juni 2011. Godkännandena av hälsopåståenden om ämnen av vegetabiliskt ursprung kommer att granskas separat.</p>

Europakommissionen har beslutat förnya processen för godkännande av hälsopåståenden efter att ha hört flera aktörer och medlemsstater.

Tidigare meddelade Europakommissionen att man behandlar godkännandena och förkastandena av hälsopåståenden allt efter som EFSA publicerar sina utlåtanden. Man har ändå varit bekymrad över att marknaden snedvrids, då användning av påståenden som fått ett negativt beslut förbjuds, medan användning av påståenden som väntar på utvärdering samtidigt tillåts.

Hälsopåståendena kommer att godkännas i två steg. I det första steget godkänns alla andra hälsopåståenden än de, som gäller ämnen av vegetabiliskt ursprung (eng. botanicals). EFSA förväntas bli färdig med utvärderingen av dessa påståenden i juni 2011. Därefter publicerar Europakommissionen en förteckning över godkända hälsopåståenden.

De olika kriterierna och kraven för utvärderingen av hälsopåståenden som hänför sig till ämnen av vegetabiliskt ursprung och å andra sidan för klassificeringen som traditionellt växtbaserat läkemedel har kritiserats. Enligt den information som publicerats granskas godkännandena av ämnen av vegetabiliskt ursprung som en egen helhet separat från de andra hälsopåståendena.

Den nya processen gör det lättare för konsumenter att få information Hälsopåståenden godkänns endast utgående från vetenskapliga belägg. Efter att förteckningen publicerats får endast sådana påståenden, som upptagits i förteckningen över godkända påståenden, användas vid marknadsföring. Så kan konsumenterna lita på att livsmedlens hälsokonsekvenser är sanningsenliga.

Läget blir också mycket klarare för livsmedelsföretagarna och tillsynsmyndigheterna.

Europakommissionens pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1176&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Mer information om hälsopåståenden ger:
överinspektör Marjo Misikangas, Evira, tfn 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
konsultativ tjänsteman Anne Haikonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2786, anne.haikonen at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi

Teman: