Europas nya förordning om växtskyddsmedelsrester trädde i kraft beträffande högsta tillåtna koncentrationer 1.9.2008

9.9.2008

<div>Europeiska gemenskapens nya förordning 396/2005 om rester harmoniserar och förenhetligar den europeiska lagstiftningen i fråga om växtskyddsmedelsrester. Den nya förordningen om växtskyddsmedelsrester gör det lättare att hålla konsumenternas hälsoskydd på en hög nivå och främja varornas fria rörlighet. Samtidigt skapas ett konsekvent förfarande för fastställning av högsta tillåtna koncentrationer av växtskyddsmedelsrester på det gemensamma europeiska marknadsområdet.</div>

Då bilagorna (I–IV) till den nya förordningen om rester träder i kraft har Europa enhetliga krav på högsta tillåtna koncentrationer (MRL) av alla rester av växtskyddsmedel. Högsta tillåtna koncentrationer finns uppställda för enskilda livsmedel eller livsmedelsgrupper. För alla de kombinationer av produkt och aktiv substans för vilka det inte har gått att bestämma ett tryggt MRL används ett antaget värde på 0,01 mg/kg som högsta tillåtna koncentration.

Preparat av växtskyddsmedel godkänns fortfarande nationellt. För att få godkännande krävs dock att det finns ett i EU godkänt MRL för alla använda aktiva substanser. Om det inte finns uppställt något godkänt gränsvärde för restkoncentrationen av en viss aktiv substans, måste den först bedömas i EU och först därefter kan preparatet godkännas nationellt. Till följd av detta kommer det att ta längre tid att få nya preparat godkända. Bedömningen av en aktiv substans och fastställning av MRL tar ungefär ett år.

Förutom att lagstiftningen förenklas och blir enhetlig klargör förordningen också olika myndigheters ansvarsområden och roll då högsta tillåtna koncentrationer fastställs. EFSA svarar för riskvärderingen av växtskyddsmedel tillsammans med medlemsländerna, och Europeiska kommissionen stöder sig på EFSAs utlåtande då MRL-värdena fastställs.

Då förordningen träder i kraft ändras också innehållet i det av EU koordinerade programmet för tillsyn över rester samt deltagandet i det här programmet. Programmet för tillsyn över rester omfattar i fortsättningen också animaliska produkter, som tidigare inte har ingått. Med hjälp av programmet utövas tillsyn över att gränsvärdena för högsta tillåtna koncentrationer iakttas. Med hjälp av det samlas dessutom information för EFSAs riskvärdering, där européernas exponering för växtskyddsmedelsrester bedöms.

Redan nu vet man att det behövs anvisningar på gemenskapsnivå för den praktiska tillämpningen av förordningen så att alla medlemsländer tolkar de nya bestämmelserna på samma sätt. Dessutom måste förordningen utvecklas också i fortsättningen. Dessa frågor behandlas bl.a. på kommissionens kommande möte i mitten av september.

Ytterligare information:
Överinspektör Ulla Karlström (tillsyn över växtskyddsmedelsrester), tel. 020 77 24288, 040 48 777 98
Överinspektör Reijo Vanhanen, (godkännande av växtskyddsmedelspreparat) tel. 020 77 25182, 040 5521857

Mera information
(på finska) http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/torjunta-aineet/

Kommissionens webbplats/pesticidrester
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

Kommissionens MRL-databas http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/database_pesticide_en.htm


 

Teman: