Europeiska antibiotikadagen 18.11.2011: Antibiotika bör användas ansvarsfullt även till djur

18.11.2011

<p>Den årliga europeiska antibiotikadagen arrangeras 18.11.2011 i samtliga 27 medlemsländer. Syftet med dagen är att påminna om att antibiotika skall användas ansvarsfullt så att deras effekt bevaras också i framtiden. I hela europeiska gemenskapen har man kunnat konstatera att infektionerna bland människor orsakade av resistenta bakterier håller på att öka. Antibiotikadagen arrangeras av europeiska smittskyddsmyndigheten (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) tillsammans med Europeiska kommissionens och medlemsländernas myndigheter, organisationer i branschen och Världshälsoorganisationen WHO.</p>

ECDC riktar sitt budskap huvudsakligen till instanserna som svarar för hälsovården bland människor. Uppföljningen av resistensen och konsumtionstalen är viktig också i fråga om djur, eftersom djuren behandlas med antibiotika och till djur huvudsakligen används samma antibiotika som till människor. Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer upp antibiotikaresistensen bland produktionsdjuren och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea (före detta Läkemedelsverket) följer upp förbrukningen av använd antibiotika. I Finland styrs antibiotikabehandlingarna av djur med hjälp av detaljerade rekommendationer utarbetade av experter på veterinärmedicin och dessa rekommendationer uppdateras regelbundet och upprätthålls på Eviras webbplats.

Användningen av smalspektrig antibiotika orsakar mindre resistens än användning av bredspektrig antibiotika. I Finland liksom i Sverige och Norge är smalspektrigt penicillin den vanligast använda antibiotikan. Dess andel är cirka hälften av totalförbrukningen. På andra håll i Europa används mest bredspektrigt tetracyklin till djur. Vid jämförelse av förbrukningen i relation till antalet djur, kan konstateras att vi i Finland använder betydligt mindre mängder antibiotika än i flera andra europeiska länder. I fråga om till exempel totalförbrukningen av tetracykliner är skillnaden mer än tiofaldig. Antibiotikaresistensläget bland bakterier isolerade från djur är i internationell jämförelse gott i Finland. Zoonosbakterier såsom salmonella och kampylobakter konstateras i Finland sällan bland produktionsdjur och i inhemska livsmedel erhållna av sådana djur och de undersökta stammarna är i allmänhet mycket känsliga mot antibiotika. Om förbrukningstalen och resistensen finns knappt med jämförbar information från områdena utanför Europa och det är mycket oroväckande.

Resistensläget i fråga om vissa bakterier som orsakar sjukdomar särskilt bland sällskaps- och hobbydjur håller på att utvecklas i en oroväckande riktning. Till exempel bakterierna Staphylococcus pseudintermedius som orsakar infektioner bland hundar har varit resistenta mot flera typer av antibiotika redan i över tio års tid. Bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) som är resistent mot meticillin och bakterierna som är resistenta mot alla antibiotika i penicillingruppen, sk ESBL bakterier, har likaså sporadiskt konstaterats i Finland bland sällskaps- och hobbydjur.

Att antibiotikan behåller sin effekt är en gemensam utmaning inom human- och veterinärmedicinen. Problemen som resistenta bakterier orsakar kan inte övervinnas endast genom utveckling av nya läkemedel. Bevarandet av ett gott resistensläge bland produktionsdjuren är möjligt om sjukdomar förebyggs, miljöomständigheterna förbättras och vaccineringar vidtas och om antibiotikan fortsättningsvis används på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt. I fråga om resistensen bland sällskaps- och hobbydjur krävs bättre information än för närvarande om förbrukningstalen och en effektivare uppföljning av resistensen.

Europeiska antibiotikadagen
Förbrukningen av antibiotika till djur Finland
Förbrukningen av antibiotika till djur i Europa
Programmet FINRES-Vet
Principerna vid behandling av djur med antibiotika
Eviras offentliga uttalande från bevarandet av antibiotikans effekt

Mer information ger:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, Evira, tfn 020 77 24224, användningen av antibiotika till djur, antibiotikarekommendationer
Specialforskare Lasse Nuotio, Evira, tfn 020 77 24453, resistensläget bland bakterier isolerade från djur Veterinär Katariina Kivilahti-Mäntylä, Fimea, tfn09 47334 285, förbrukningen av veterinärläkemedel

Teman: