Europeiska antibiotikadagen 18.11.2008 Antibiotika ska användas med ansvar också för djur

18.11.2008

<div>Den första årliga europeiska antibiotikadagen ordnas 18.11.2008 i alla 27 EU-medlemsländerna. Avsikten med dagen är att påminna om att antibiotika ska användas med ansvar för att de ska ha kvar sin effekt också i framtiden. Dagen ordnas av EU:s smittskyddsmyndighet (European Centre for Disease Prevention and Control) tillsammans med medlemsländernas myndigheter samt Världshälsoorganisationen WHO. </div>

Antibiotika ges också till djur

Läkemedelsverket har följt upp förbrukningen av antibiotika som getts till djur sedan år 1995. Förbrukningen av antibiotika till djur minskade i slutet av 1990-talet. En bidragande orsak till den minskade förbrukningen var framför allt saneringen av smittsamma sjukdomar samt effektiverad hälsovård för produktionsdjur. Sedan år 2003 har den totala konsumtionen dock ökat med över 15 %.

Finland hör tillsammans med Sverige och Norge till de länder där smalspektrigt antibiotikum, penicillin, är det antibiotikum som vanligast används. På annat håll i Europa, i synnerhet för svin, används mest bredspektrigt tetracyklin.

Smalspektriga antibiotika orsakar mindre resistens, dvs. motståndskraft mot antibiotika än bredspektriga antibiotika. Smalspektriga antibiotika har mindre påverkan på den normala mikrobstammen i kroppen, i synnerhet i tarmkanalen. Gruppmedicinering av djur är betydligt vanligare på annat håll i Europa än i de nordiska länderna. Till exempel i Storbritannien går 90 % av antibiotikan till gruppmedicinering, medan andelen i Finland är 20 %.

Gott läge i Finland i fråga om antibiotikaresistens

Situationen i fråga om antibiotikaresistens bland bakterier som isolerats från djur i Finland har i en internationell jämförelse i stort sett varit god.

Zoonosbakterier, till exempel salmonella och campylobakter, orsakar sjukdomar hos både djur och människor. I Finland konstateras salmonella hos produktionsdjur och i livsmedel från sådana mycket sällan. De undersökta stammarna har i allmänhet varit mycket känsliga för antibiotika. Även hos campylobakter konstateras antibiotikaresistens mycket sällan, om man jämför internationellt. Den meticillinresistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) har hittills påträffats hos djur i Finland endast i enstaka fall samt två epidemier på ett hästsjukhus.

Resistenssituationen för vissa bakterier, som orsakar sjukdomar hos djur, är dock bekymmersam. Till exempel Staphylococcus (pseud)intermedius-bakterier hos hundar har varit resistenta mot flera antibiotika i över tio års tid. Hos sällskapsdjur och hästar har också bakterier som producerar bredspektrigt betalaktamas (ESBL) påträffats.

Bibehållen antibiotikaeffekt är en utmaning också inom veterinärmedicinen

Numera vet man att de problem som resistenta bakterier ger upphov till inte kan övervinnas genom utveckling av nya läkemedel. Nya läkemedel borde ha nya verkningsmekanismer, men det är svårt att hitta sådana ämnen. De enda effektiva metoderna är att använda mikrobläkemedel i behärskad omfattning samt att förebygga infektioner, i synnerhet genom att förbättra miljöförhållandena och vaccinera.

Om en bakterie är resistent mot många antibiotika kan det vara svårt att hitta en effektiv behandling. Användningen av antibiotika ska vara riktad, med beaktande av riskerna för att resistens kan utvecklas. Jord- och skogsbruksministeriet gav redan år 1996 för första gången en rekommendation om användning av antibiotika mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur. Rekommendationerna är baserade på sjukdoms- och resistenssituationen i Finland. Den andra rundan med uppdateringar av rekommendationerna pågår och Evira publicerar nya rekommendationer i januari 2009.Europeiska antibiotikadagen:
http://antibiotic.ecdc.europa.eu/default.asp

Förbrukning av mikrobläkemedel för djur:
http://www.laakelaitos.fi/laaketeollisuus/elainlaakkeet/elainlaakkeiden_kulutus (på finska)

Programmet FINRES-Vet:
http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1198141211941.pdf

Principer för behandling av djur med mikrobläkemedel:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/mrsa_hos_sallskaps-_och_hobbydjur/

Ytterligare information:
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, Evira, tel. 020 77 24224, behandling av djur med antibiotika, rekommendationer om mikrobläkemedel
veterinär Katariina Kivilahti-Mäntylä, Läkemedelsverket, tel. 09 47334 285, uppgifter om konsumtionen av djurläkemedel
specialforskare Anna-Liisa Myllyniemi, Evira, tel. 020 77 24451, resistenssituationen i fråga om bakterier som isolerats från djur
Teman: