Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA bedömer att risken med irländskt svinkött är liten

11.12.2008

<div>Europeiska kommissionen bad EFSA att brådskande ge ett utlåtande om irländskt svinkött. </div>

EFSA:s centrala slutsatser utgående från tillgängligt material är:
Om en person dagligen skulle äta en genomsnittlig mängd irländskt svinkött, av vilket 10 % skulle ha den högsta uppmätta dioxinhalten (200 pg WHO-TEQ/g fett) under hela händelsekedjan, alltså i 90 dagar, skulle dioxinintaget öka med i genomsnitt 10 procent. EFSA anser att en sådan ökning som engångsföreteelse inte föranleder någon oro för personens hälsa.

I extremfall, om en person dagligen under den 90 dagar långa perioden äter stora mängder irländskt svinkött, som till hundra procent har den högsta dioxinhalten, uppskattar EFSA att personens motståndskraft i den här osannolika situationen kunde försvagas, men det skulle ändå inte nödvändigtvis skada personens hälsa.

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902210953.htm


Hela utlåtandet finns på EFSA:s webbplats:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902210863.htm

Irländskt nötkött dras inte bort från marknaden
Enligt de irländska myndigheternas utredningar har det förorenade fodret använts på 45 gårdar med köttboskap. Av dessa har 11 undersökts och endast på tre av dem hittades dioxinhalter som överskred gränsvärdena, och dessa halter var låga. Undersökningarna fortsätter med andra nötdjur, vilkas kött inte går till livsmedelsproduktion förrän undersökningarna är slutförda. På basis av utredningarna har det i Irland inte ansetts nödvändigt att dra bort produkterna från marknaden.

Till Finland har det importerats cirka 200 000 kilo irländskt nötkött under hösten, men enligt uppgifter från de irländska myndigheterna är det mycket osannolikt att förorenat kött har kommit till Finland. Därför anses det inte nödvändigt att dra bort nötkött från försäljning i Finland.

Ytterligare information:
generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tel. 020 77 24000 eller 0400 291910
Teman: