Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s ståndpunkt till bisfenol A (BPA)

13.7.2010

<p>Europakommissionen har bett EFSA utvärdera hälsokonsekvenserna av BPA i skenet av de senaste forskningsrönen. EFSA publicerade den 9 juli 2010 ett pressmeddelande om saken och meddelade samtidigt att man kommer med sitt slutliga utlåtande i september.</p>

Vid utvärdering av BPA:s säkerhet har EFSA vid sidan om den s.k. Stump-undersökningen gått igenom över 800 vetenskapliga publikationer. EFSA har kommit till det resultatet, att det utgående från den senaste s.k. Stump-undersökningen inte finns några sådana bevis på BPA:s inverkan på den neurologiska verksamheten eller beteendet, att det skulle ge anledning att förändra ämnets TDI-värde (Tolerable Daily Intake). EFSA har också ansett att det inte föreligger grunder för en sådan synpunkt att låga BPA-doser hos försöksdjur försämrar deras inlärningsförmåga.

I EFSA:s utvärdering deltar utöver medlemmarna i vetenskapspanelen CEF (The Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids) tiotals experter från medlemsstaterna. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att EFSA:s utvärdering görs oavhängigt och på en bred vetenskaplig grund och att medlemsstaterna kan delta i arbetet.

Europakommissionen och medlemsstaterna fattar ett beslut i BPA-frågan i höst efter att EFSA kommit med sitt utlåtande.

Proverna som analyserats i Finland har följt bestämmelserna

BPA-analyser av nappflaskor av polykarbonat
Migrationen av bisfenol A (BPA) från alla år 2010 analyserade 16 nappflaskor underskred värdet 0,015 milligram/kilogram (mg/kg) som var bestämningsgränsen i undersökningen. De provbundna resultaten framgår av analysresumén. Alla analyserade nappflaskor följde de gällande bestämmelserna.

Förekomsten av epoxiderivat och BPA i livsmedel förpackade i metallburkar
I de livsmedelsprover som analyserades år 2009 konstaterades inga förbjudna BFDGE-epoxiderivat och mängderna konstaterade BADGE-epoxiderivat låg i alla prover (26 st.) under gränsvärdena.

I ett livsmedelsprov konstaterades BPA, halten var 0,11 mg/kg. Mängden BPA som konstaterades i livsmedlet stannar under det motsvarande BPA-gränsvärdet för plastprodukter, 0,6 mg/kg (direktiv 2002/72/EG).

Alla analyserade prover följde bestämmelserna.

EFSA:s ståndpunkt till bisfenol A (BPA): http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/cef20100709.htm

Mer information om bisfenol A finns på Eviras webbsidor (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/bisfenoli_a__bpa_/

Mer information ger:
Produkters överensstämmelse med bestämmelserna och tillsyn, överinspektör Pirkko Kostamo, Evira, pirkko.kostamo at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24236
BPA-analyser, sektionschef Leena Partanen, leena.partanen at-merkki.giftulli.fi, tfn 020 4923261
Epoxiderivatanalyser, tullkemist Kirsti Nuotio, Tullaboratoriet, kirsti.nuotio at-merkki.giftulli.fi,
tfn 020 49 23241

 

Teman: