Evira är EU:s nordligaste testinstitut för växtsorter

2.2.2009

<div>Europeiska gemenskapens växtsortsmyndighet CPVO och Evira undertecknade i januari ett avtal som innebär att CPVO framöver kan beställa behövliga sortbeskrivningar för växtsortskydd av Evira. CPVO:s förvaltningsråd godkände Evira som myndighetens testinstitut i oktober.</div>

CPVO är en gemenskapsmyndighet som bildades 1995 och som beviljar växtsortskydd som omfattar hela EU. Samma skydd gäller alltså med en gång i alla medlemsländer. Sortskyddet ger en växtförädlare rätt att få ekonomisk ersättning för kommersiellt utnyttjande av en sort som förädlaren utvecklat, vilket tryggar förädlarens möjligheter att förädla ännu bättre sorter.

En förutsättning för att få sortskydd är att sorten har genomgått s.k. DUS-test på försöksfält. Vid testet försäkrar man sig om att den nya sorten påtagligt skiljer sig från andra sorter av samma art på marknaden, att den är enhetlig dvs. att varje växtindivid är likadan och att dess egenskaper förblir likadana från generation till generation.

Vid Eviras enhet i Loimaa har DUS-tester och sortbeskrivningar gjorts sedan länge. Det avtal som nu har undertecknats täcker odlingsarter som är viktiga i Finland, dvs. korn, vår- och höstvete, havre, råg, röd- och vitklöver, timotej, ängssvingel, ängsgröe, rörsvingel och dessutom rörflen.

Enheten i Loimaa är CPVO:s nordligaste testinstitut. Avtalet stärker Eviras roll som ett institut som gör sortbeskrivningar i de nordliga områdena av EU. Samtidigt tryggas också de nordliga områdenas växtförädlare en möjlighet att ansöka om EU:s täckande skydd.


Mera information om sortbeskrivningar och DUS-tester
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/utsade/sorttestning/ 

Ytterligare information:
direktör Matti Puolimatka, Evira tel. 040 7625 126
överinspektör Kaarina Paavilainen, Evira tel. 020 77 25370
Teman: