Evira ber om prover av spannmålsskörden

22.7.2009

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker den kommande spannmålsskördens brukskvalitet liksom under tidigare år. I slutet av juli ber Evira cirka 1700 statistiskt valda odlare sända prover av spannmål som odlats och skördats på gården under den här växtperioden. Dessutom begärs bakgrundsinformation om spannmålsprovet för utredning av bl.a. faktorer som påverkar kvaliteten.</p>

I Eviras laboratorium bestäms bl.a. provernas hektolitervikt, protein, våt gluten, falltal och stärkelse. På en del av proverna bestäms också kornstorleken och orenlighetshalten. Av de inkomna proverna tas dessutom knappt 200 prover för den säkerhetsuppföljning av spannmål som Samarbetsgruppen för spannmålsbranschen (VYR) årligen gör. I uppföljningen undersöks provernas halter av bl.a. mykotoxiner, tungmetaller och växtskyddsmedelsrester.

De första sammanställningarna av brukskvaliteten publiceras på Eviras webbplats i början av september och uppgifterna uppdateras efterhand som resultaten blir färdiga. Resultaten sammanställs dessutom till meddelanden med uppgifter om spannmålsskördens kvalitet i hela landet samt regionvis. Kvalitetsuppgifter per spannmålssort publiceras också. Senare på hösten sammanförs kvalitetsuppgifterna med Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tikes) skördestatistik och publiceras som ett gemensamt meddelande.

Evira hoppas att odlarna sänder prover så snabbt som möjligt efter avslutad skörd, då behovet av information om spannmålskvaliteten är som störst. Alla odlare som har sänt prover och fyllt i blanketten med bakgrundsinformation kommer att få resultaten av brukskvaliteten för de egna proverna.

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Mirja Kartio, Evira, tel. 020 77 25090
Specialforskare Elina Sieviläinen, Evira, tel. 020 77 25092 (från 10.8.2009)
förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: