Evira har börjat ha tillsyn över biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare

23.9.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har börjat ha tillsyn över pollinerare och biologiska bekämpningsorganismer som används i växthus och på friland. Alla bekämpningsorganismer och pollinerare som används måste vara godkända av Evira.</p>

Biologisk bekämpning och biologiska pollinerare används allt mera, speciellt i yrkesmässig växthusproduktion. För biologisk bekämpning används enbart i Finland redan över 40 olika arter av insekter, spindeldjur eller nematoder. Humlor i växthus och tambin på friland pollinerar bär- och fruktväxter. Nya arter som lämpar sig för biologisk bekämpning hittas kontinuerligt.

Pollinerare och biologiska bekämpningsorganismer får inte orsaka hot mot växthälsan till exempel så att de kan bli skadliga för odlingsväxter, om de förökar sig för mycket. Därför övervakar Evira marknadsföringen, användningen och importen av dem.

Anmälan eller tillståndsansökan till Evira före utgången av år 2013

Under hösten 2013 börjar Evira på sin webbplats utgående från anmälningar och tillståndsansökningar upprätthålla en förteckning över godkända arter och produkter samt deras användningsområden. Det räcker att en anmälan till Evira görs före utgången av år 2013, om organismarterna är ursprungliga i Finland eller om de finns med i Europas och Medelhavsländernas växtskyddsorganisationers (EPPO) förteckning.

Om arten inte finns omnämnd i Eviras eller EPPO:s förteckningar ska en tillståndsansökan lämnas till Evira. Ansöknings- och anmälningsblanketterna samt närmare anvisningar publiceras på Eviras webbplats i oktober 2013.

”Det är viktigt att anmälningarna och tillståndsansökningarna görs före utgången av året, eftersom man utgående från dem planerar de inspektioner som ska göras år 2014", påminner överinspektör Aino-Maija Alanko vid Eviras enhet för växthälsa.


Läs mer
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Bekämpningsorganismer och pollinerare
EPPO:s förteckning: List of biological control agents widely used in the EPPO region
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 1172/14/2013

Mer information
överinspektör Aino-Maija Alanko, tfn 050 592 0886

Teman: