Evira har påträffat tallvedsnematoder i träemballage från USA

9.7.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i år påträffat levande tallvedsnematoder i träemballaget till tre varupartier som härstammar från USA. I Europa förekommer denna farliga skadegörare på barrträd endast i Portugal. Den har inte spritt sig till de finländska skogarna.</p>

Det första tallvedsnematodfyndet detta år gjordes i slutet av mars och det andra i början av april. I bägge fallen rörde det sig om importerade axlar till gruvmaskiner förpackade i emballage av trä. I slutet av juni påträffades tallvedsnematoder redan för tredje gången, denna gång i träemballage till åkgräsklippare. Under tidigare år har nematoden påträffats i träemballage till importerade partier som innehållit bland annat bult- och järngods och stenplattor. Trädelarna som konstaterats kontaminerade har omedelbart bortskaffats genom bränning. Träemballage från länder där tallvedsnematod förekommer utgör den största risken att denna skadegörare som klassificerats som farlig sprider sig till rena områden, även till Finland.

För emballage av trä gäller märkningskrav enligt standard ISPM 15. Kravet bygger på ett internationellt avtal utarbetat av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I avtalet fastställs vissa behandlingskrav för emballage av trä. Om dessa följs förintas tallvedsnematoderna och så förhindras att nematoden sprider sig via emballage. Märkningen visar att tillverkaren av förpackningsmaterialet följt behandlingskraven.

Alla tallvedsnematodfynd som Evira den senaste tiden gjort har gällt träemballage försedda med ISPM 15 -märkning. Det visar att märkningen inte alltid garanterar att behandlingarna som utförts lyckats.

Tallvedsnematoden är en cirka 1 mm lång rundmask, som orsakar svåra skador på skogarna bl.a. i Asien och Portugal. Den lever i barrträdens trämaterial och stoppar då den förökar sig vätskeflödet i trädet. Följden blir att de angripna träden gulnar och slutligen dör. För att kunna sprida sig från ett träd till ett annat kräver tallvedsnematoden en överförande insekt eller s.k. vektor. Den också i Finland allmänna långhorningen tjänar som en sådan vektor. Tallvedsnematodens viktigaste värdväxt är det också hos oss allmänna barrträdet tall, men den kan också utnyttja gran och lärkträd som värdväxt.

Tallvedsnematoder förekommer i Kanada, USA, Mexiko, Japan, Taiwan, Kina och Republiken Korea. Till Portugal spreds tallvedsnematoden troligen med träemballage och för närvarande förekommer den i hela landet orsakande ofantliga skador på skogarna.

I inspektioner som växtskyddsmyndigheterna utfört påträffas nematoder i Finland årligen i några få partier träemballage. Eftersom den största risken med tanke på skyddet av de finländska skogarna att tallvedsnematoden kommer in i landet uttryckligen hänför sig till träemballage, kommer Evira ytterligare att intensifiera tillsynen till dessa delar.

För att inrikta inspektionerna bättre på rätt importtidpunkt och importplats ber Evira importörerna lämna en anmälan till Eviras växtinspektörer eller närings-, trafik- och miljöcentralens växtinspektör om varupartier med träemballage som kommit från länder där tallvedsnematod förekommer. Begäran gäller också träemballage försedda med ISPM 15 -märkning. Inspektionen och provtagningen hindrar inte att den egentliga importvaran går vidare och de är också avgiftsfria.

Mer om detta ämne:
Tallvedsnematod:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare > Tallvedsnematod

Mer information ger:
Specialforskare Jyrki Tomminen, Evira, tfn 040 725 7236
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 040 560 2510

 

Teman: