Evira har publicerat analysresultaten av kontrollproverna av foder och gödselfabrikat från början av år 2008

19.12.2008

<div>I den finska publikationen ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2008” ingår analysresultaten av de prover som blivit färdiga under perioden 1.1–30.6.2008. I publikationen finns uppgifter om analysresultaten av cirka 4 500 foderprover och 120 gödselfabrikatprover. Publikationen innehåller uppgifter om drygt 40 produktpartier som Evira belade med import-, marknadsförings- eller användningsförbud i början av året. </div>

I publikationen finns förutom analysresultaten också en sammanställning av uppgifter om de produktpartier för vilka Evira på basis av proverna har beslutat att de inte får importeras eller föras ut på marknaden under det första halvåret 2008. Förbud gavs på basis av proverna för totalt 33 foderpartier och 12 gödselfabrikatpartier.

Den vanligaste orsaken till förbud för ett foderparti var att salmonella hittats (16 foderpartier). Salmonella hittades i prover av fodermedelspartier som levererats till Finland och i prover för marknadsövervakning av foder för sällskapsdjur. Andra orsaker till förbud var bl.a. att levande skadegörare eller flyghavre hittades i de undersökta foderpartierna.

Den vanligaste orsaken till förbud för ett gödselfabrikatparti var att tungmetallhalten översteg det tillåtna gränsvärdet (8 gödselfabrikatpartier) och att halten av Escherichia coli översteg det tillåtna gränsvärdet (4 partier). Dessutom förbjöds två verksamhetsidkare att släppa ut vissa av sina produkter på marknaden på grund av att kraven på aktörerna inte uppfylldes beträffande de aktuella produkterna.

Under början av år 2008 blev analysresultaten av sammanlagt 4 524 foderprover och 122 gödselfabrikatprover färdiga. Det totala antalet färdigställda analyser av foderprover var närmare 6 100. Av det här antalet var 69 % salmonellaanalyser. Cirka 4 % av foderanalysresultaten ledde till anmärkning. 568 analyser av gödselfabrikatprover blev färdiga. Cirka 10 % av de analysresultaten ledde till anmärkning.

Enligt lagstiftningen om gödselfabrikat och foder ska de resultat som är väsentliga för kontrollen av gödselfabrikat och foder publiceras halvårsvis. I Eviras publikation 9/2008 finns också en heltäckande tabell över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat.

Ytterligare information:
Sektionschef Arja Vuorinen, Evira, tel. 020 77 25240 (gödselfabrikat)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, Evira, tel. 020 77 25210 (publikation)

Analysresultaten av foder- och gödselmedelsövervakningen 1/2008 fås på
Eviras webbplats i pdf-format (på finska, 4,35 MB):
www.evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut > Eviran julkaisuja 2008

Den tryckta publikationen kan beställas på samma adress för 61 €.
Det går också att beställa per e-post: tilaukset@evira.fi eller via telefon 020 77 25104 eller 020 77 24062, fax 020 77 24350. Beställningarnas leveranstid är cirka två veckor.


Teman: