Evira har publicerat analysresultaten av kontrollproverna av foder och gödselfabrikat från början av år 2009

7.12.2009

<p>I den finska publikationen ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2009” ingår analysresultaten av de prover som blivit färdiga under perioden 1.1–30.6.2009. I publikationen finns uppgifter om analysresultaten av cirka 5 900 foderprover och 110 gödselfabrikatprover.</p>

I publikationen finns förutom analysresultaten också en sammanställning av uppgifter om de produktpartier vilka på basis av de undersökta proverna har förbjudits att importeras eller att föras ut på marknaden under det första halvåret 2009. Förbud gavs på basis av proverna för totalt 29 foderpartier och 10 gödselfabrikatpartier.

Den vanligaste orsaken till förbud för ett foderparti var att salmonella hittats (11 foderpartier). Salmonella hittades i prover av fodermedelspartier som levererats till Finland och i prover för marknadsövervakning av foder för sällskapsdjur. Andra orsaker till förbud var bl.a. att levande skadegörare eller flyghavre hittades i de undersökta foderpartierna. Utöver ovannämnda förbud förbjöd Evira, i anslutning till den salmonellasmitta som uppdagades i foder från Foderraisio Ab:s fabrik på våren, marknadsföring av vissa partier av höns- och svinfoderblandningar och bestämde att partierna måste återkallas från marknaden.

Den vanligaste orsaken till förbud för ett gödselfabrikatparti var att tungmetallhalten översteg det tillåtna gränsvärdet (fem askpartier och ett parti med oorganiskt sammansatt gödselmedel med flera näringsämnen) och att halten av Escherichia coli översteg det tillåtna gränsvärdet (tre partier med organiska jordförbättringsmedel och ett parti med blandjord).

Under början av år 2009 blev analysresultaten av sammanlagt 5 931 foderprover och 110 gödselfabrikatprover färdiga. Det totala antalet färdigställda analyser av foderprover var drygt 7 400. Av det här antalet var 74 % salmonellaanalyser. Cirka 3 % av foderanalysresultaten ledde till anmärkning. Antalet foderprover och de analyser som gjordes på dem ökade på grund av undersökningarna av salmonellasmittat foder vid en foderfabrik på våren.

632 analyser av gödselfabrikatprover blev färdiga. Knappt 9 % av de här analysresultaten ledde till anmärkning.

Enligt lagstiftningen om gödselfabrikat och foder ska de resultat som är väsentliga för kontrollen av gödselfabrikat och foder publiceras halvårsvis. I Eviras publikation 10/2009 finns också en heltäckande tabell över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat.

Publikationen Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset:
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer > Eviran julkaisuja 2009 (pdf, 3,1 kbyte)

Ytterligare information:
Sektionschef Sinikka Marmo, tel. 020 77 25202 (foder)
Sektionschef Arja Vuorinen, tel. 020 77 25240 (gödselfabrikat)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tel. 020 77 25210 (publikation)

 

Teman: