Evira har publicerat analysresultaten av kontrollproverna av foder och gödselfabrikat från slutet av år 2007

3.7.2008

<div>I den finska publikationen ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2007” ingår analysresultaten av de prover som blivit färdiga under perioden 1.7–31.12.2007. I publikationen finns uppgifter om analysresultaten av cirka 5 800 foderprover och drygt 170 gödselfabrikatprover. I publikationen finns också ett sammandrag av kontrollresultaten beträffande förekomst av genmodifiering i foder år 2007.</div>

Enligt lagstiftningen om foder och gödselfabrikat ska analysresultaten av prover i anslutning till officiell foderkontroll och gödselfabrikatkontroll publiceras halvårsvis. Analysresultaten av de prover som blev färdiga i början av år 2007 publicerades i Eviras publikation 26/2007.

I publikationen finns förutom analysresultaten också en sammanställning av uppgifter om de produktpartier vilka på basis av de undersökta proverna har förbjudits att importeras och att släppas ut på marknaden under det andra halvåret 2007. Förbud gavs på basis av proverna för totalt 21 foderpartier och 22 gödselfabrikatpartier. Den vanligaste orsaken till förbud för ett foderparti var att salmonella hittats (18 foderpartier). Salmonella hittades i prover av fodermedelspartier som levererats till Finland och i prover för marknadsövervakning av foder för sällskapsdjur. Den vanligaste orsaken till förbud för ett parti med gödselfabrikat var att tungmetallhalten översteg den tillåtna gränsen (17 gödselfabrikatpartier). De partier som förbjöds på grund av tungmetallhalten var med två undantag aska avsedd att användas som gödselfabrikat.

Under hela år 2007 undersöktes sammanlagt cirka 11 500 foderprover och 340 gödselfabrikatprover.

Det totala antalet färdigställda analyser av foderprover var närmare 15 500. Av det antalet var 67 % salmonellaanalyser. Drygt 2 % av foderanalysresultaten ledde till anmärkning. Drygt 2 000 analyser av gödselfabrikatprover blev färdiga. Knappt 8 % av de här analysresultaten ledde till anmärkning.

Vid kontrollen av förekomst av genmodifiering i foder år 2007 hittades genmodifierad majs som inte är godkänd i EU i tre prover av foder för sällskapsdjur. Fodren försattes i marknadsföringsförbud och importören ålades att dra bort fodren från marknaden.

I publikationen finns också en heltäckande tabell över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat.


Ytterligare information:
Överinspektör Tiina O’Toole, tel. 020 77 25228 (tillsyn över förekomst av genmodifiering i foder)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tel. 020 77 25210 (publikation)
Biträdande direktör Sinikka Marmo, tel. 020 77 25202 (foder, från 14.7)
Överinspektör Arja Vuorinen, tel. 020 77 25240 (gödselfabrikat, från 7.7)

Analysresultaten av foder- och gödselmedelsövervakningen 2/2007 fås på
Eviras webbplats i pdf-format (2,8 MB):
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/


Den tryckta publikationen kan beställas från samma adress för 61 €.
Man kan också beställa via e-post: tilaukset@evira.fi eller via telefon 020 77 25104 eller 020 77 24062, fax 020 77 24350. Beställningarnas leveranstid är cirka två veckor.


Teman: