Evira har publicerat analysresultaten av kontrollproverna av foder och gödselfabrikat från slutet av år 2008

29.6.2009

<p>I den finska publikationen ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008” ingår analysresultaten av de prover som blivit färdiga under perioden 1.7–31.12.2008. I publikationen finns uppgifter om analysresultaten av cirka 5 500 foderprover och 180 gödselfabrikatprover. Publikationen innehåller uppgifter om 36 produktpartier som Evira belade med import-, marknadsförings- eller användningsförbud under slutet av året. I publikationen finns också ett sammandrag av kontrollresultaten beträffande förekomst av genmodifiering i foder år 2008.</p>

I publikationen finns förutom analysresultaten också en sammanställning av uppgifter om de produktpartier för vilka Evira på basis av de undersökta proverna har beslutat att de inte får importeras eller föras ut på marknaden under det andra halvåret 2008. Förbud gavs på basis av proverna för totalt 16 foderpartier och 20 gödselfabrikatpartier.

Den vanligaste orsaken till förbud för ett foderparti var att salmonella hittats (11 foderpartier). Salmonella hittades i prover av fodermedelspartier som levererats till Finland, i kontrollprover från tillverkning av pälsdjursfoder samt i prover för marknadsövervakning av foder för sällskapsdjur. Andra orsaker till förbud var bl.a. att levande skadegörare eller flyghavre hittades i de undersökta foderpartierna.

Den vanligaste orsaken till förbud för gödselfabrikatpartier var att den tillåtna halten av skadlig metall överskreds (13 gödselfabrikatpartier). De partier som förbjöds på grund av metallhalten var med fyra undantag aska avsedd att användas som gödselfabrikat. Andra orsaker till förbud var att den tillåtna halten av Escherichia coli överskreds, att kraven på minimihalter av näringsämnen underskreds och att den typbeteckning som krävs enligt lagen om gödselfabrikat saknades för den produkt som provet representerade.

Under slutet av år 2008 blev analysresultaten av sammanlagt 5 494 foderprover och 180 gödselfabrikatprover färdiga. Det totala antalet färdigställda analyser av foderprover var drygt 6 600. Av det här antalet var 73 % salmonellaanalyser. Cirka 2 % av foderanalysresultaten ledde till anmärkning. 1 227 analyser av gödselfabrikatprover blev färdiga. Cirka 10 % av de här analysresultaten ledde till anmärkning.

År 2008 hittade foderkontrollen genmodifierad soja i en halt som överskred tröskelvärdet i två foder för produktionsdjur. I båda fallen konstaterades orsaken vara kontaminering av fodret antingen i tillverkningen eller i transporten. Det fanns inget att anmärka på de importerade fodren för sällskapsdjur.

Enligt lagstiftningen om gödselfabrikat och foder ska de resultat som är väsentliga för kontrollen av gödselfabrikat och foder publiceras halvårsvis. I Eviras publikation 5/2009 finns också en heltäckande tabell över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat.

Ytterligare information:
Sektionschef Sinikka Marmo, tel. 020 77 25202 (foder)
Överinspektör Tiina O’Toole, tel. 020 77 25228 (tillsyn över förekomst av genmodifiering i foder)
Sektionschef Arja Vuorinen, tel. 020 77 25240 (gödselfabrikat)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tel. 020 77 25210 (publikation)

Publikationen Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2008 (på finska):
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer > Eviras publikationer 2009 (1,2 MB, pdf)

Den tryckta publikationen kan beställas från samma adress för 61 €.
Man kan också beställa via e-post: tilaukset evira.fi eller per telefon, tel. 020 77 25104 eller 020 77 24062, fax 020 77 24350. Beställningarnas leveranstid är cirka två veckor.

 

Teman: