Evira har publicerat analysresultaten av kontrollproverna av foder och gödselmedel från början av året

4.1.2008

<div>I den finska publikationen "Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2007" ingår analysresultaten av de prover som blivit färdiga under perioden 1.1. - 30.6.2007. I publikationen finns uppgifter om analysresultaten av cirka 5 700 foderprover och drygt 170 gödselmedelsprover.</div>

Enligt lagstiftningen om foder och gödselmedel ska analysresultaten av prover i anslutning till officiell foderkontroll och gödselmedelskontroll publiceras halvårsvis.

I publikationen finns förutom analysresultaten också en sammanställning av uppgifter om de produktpartier vilka på basis av proverna har förbjudits att importeras och att föras ut på marknaden under det första halvåret av 2007. Förbud gavs på basis av proverna för totalt 34 foderpartier och 8 partier av gödselmedel. I de förbjudna foderpartierna hittades bl.a. salmonella och ämnen som inte är godkända i foder. Den vanligaste orsaken till att partier av gödselmedel förbjöds var att provernas tungmetallhalt översteg den tillåtna gränsen.

I publikationen finns också en heltäckande tabell över gällande lagstiftning som rör foder och gödselmedel.

Ytterligare information:
Biträdande direktör Sinikka Marmo, tel. 020 77 25202 (foder)
Överinspektör Arja Vuorinen, tel. 020 77 25240 (gödselmedel)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tel. 020 77 25210

Analysresultaten av foder- och gödselmedelsövervakningen 1/2007 fås på
Eviras webbplats i pdf-format (1 MB):
http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_521.pdf  

Den tryckta publikationen kan beställas för 50 € på Eviras webbplats
http://www.palvelu.fi/evi/evi_material.php?lang_id=1

Man kan också beställa via e-post: tilauksetat-merkki.gifevira.fi eller via telefon 020 77 25104
eller 020 77 24062, fax 020 77 24350. Beställningarnas leveranstid är cirka två veckor.

Teman: