Evira har publicerat resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över foder och gödselfabrikat för början av året 2010

8.11.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte knappt 4 100 prover av foder och cirka 320 prover av gödselfabrikat under första hälften av året 2010. Till företagare i foderbranschen gavs 17 och till företagare i gödselfabrikatbranschen gavs 13 import- och marknadsföringsförbud.</p>

Analysresultaten för perioden 1.1 – 30.6.2010 har rapporterats i Eviras publikation ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010” (Analysresultaten inom tillsynen över foder och gödselfabrikat 1/2010) .

Foderpartierna som belades med importförbud bestod huvudsakligen av keldjursmat Den vanligaste orrsaken till importförbud för ett foderparti avsett för sällskapsdjur var att salmonella påträffats. Salmonella påträffades i sex marknadstillsynsprover. Andra orsaker till att partier med sällskapsdjursmat förbjöds var stora avvikelser i näringsämnena och sammansättningen (5 foderpartier) och att levande skadedjur påträffats (2 foderpartier).

I två fodermedelspartier som levererats till Finland i början av året påträffades salmonella. Fodermedelspartierna var sojaproteinkoncentrat och sojakross. Resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över inhemsk tillverkning medförde ett förbud för två partier foderblandning avsedd för produktionsdjur. I en proteinfoderblandning avsedd för pälsdjur påträffades salmonella och i en foderblandning avsedd för hästar skadlig metall i en mängd som översteg den tillåtna halten.

Under den första hälften av året 2010 färdigställdes analysresultat för sammanlagt 4 063 foderprover. Det sammanlagda antalet färdigställda analyser var 5 845. Av dem var 63 procent salmonellaanalyser. Knappt 4 procent av foderanalysresultaten ledde till en anmärkning.

För gödselfabrikatens del var orsaken till förbud halterna skadliga metaller och försummelse av förhandsanmälningsförfarandet Den vanligaste orsaken till att gödselfabrikatpartier förbjöds var att den tillåtna halten skadliga metaller överskreds (6 gödselmedelspartier). Partierna som förbjöds på grund av metallhalten bestod alla av aska avsedd för gödselmedelsbruk.

Enligt lagen om gödselfabrikat skall företagaren i handel på den inre marknaden lämna en s.k. förhandsanmälan till Evira innan varan anländer till Finland. På grund av försummelse av denna anmälningsskyldighet förbjöds utsläppandet på marknaden av fem gödselfabrikatpartier dvs. förbjöds innehav av produkterna för försäljning, utbjudande till försäljning, distribution eller förmedling antingen gratis eller mot ersättning.

Utsläppandet på marknaden av två produkter marknadsförda som gödselfabrikat förbjöds, eftersom partierna i fråga utgående från de analyserade proverna inte lämpade sig som gödselfabrikat.

Under den första hälften av året 2010 färdigställdes analysresultat för sammanlagt 321 prover av gödselfabrikat. Sammanlagt 2 181 analyser av gödselfabrikat färdigställdes och 12 procent av analysresultaten ledde till en anmärkning.

Resultaten av analyserna inom tillsynen publiceras halvårsvis Enligt lagstiftningen om gödselfabrikat och foder skall väsentliga resultat med tanke på tillsynen över gödselfabrikat och foder publiceras halvårsvis. I Eviras publikation 17/2010 ingår också en täckande förteckning över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat.

Mer information ger:
Sektionschef Tarja Root, tfn 020 77 25221 (foder)
Sektionschef Arja Vuorinen, tfn 020 77 25240 (gödselfabrikat)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tfn 020 77 25210 (publikationen)

Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 Evira > Julkaisut > Eläimet > Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 1/2010 (pdf, 1,77 Mb)

Teman: