Evira har publicerat resultaten av analyserna av proverna inom tillsynen över foder och gödselmedel under slutåret 2009

2.6.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira analyserade cirka 5 600 foderprover och 190 gödselfabrikatprover under slutåret 2009. Under slutåret förbjöds import, marknadsföring eller användning av 23 foderpartier och 25 gödselmedelspartier.</p>

Analysresultaten för perioden 1.7. – 31.12.2009 framgår av Eviras publikation ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009”. I publikationen ingår också ett sammandrag av tillsynen över genetisk modifiering i foder år 2009.

Salmonella den vanligaste orsaken till förbud av foderpartier
Den vanligaste orsaken till att ett foderparti förbjöds var att salmonella konstaterats. Salmonella påträffades i prover av fodermedelspartier (6 foderpartier) och i prover av foder för sällskapsdjur (2 foderpartier) inom marknadstillsynen. Andra orsaker till förbud var bl.a. att levande skadedjur, flyghavre och ämnen som inte godkänts för användning som foder påträffades i de analyserade foderpartierna.

Under den senare hälften av år 2009 färdigställdes analysresultaten av sammanlagt 5 649 foderprover. Det sammanlagda antalet färdigställda analysresultat var drygt 7 600. Av det antalet var 66 % salmonellaanalyser. Knappt 3 % av foderanalysresultaten ledde till en anmärkning.

I tillsynen över genetisk modifiering i foder påträffades år 2009 två prover som stred mot lagstiftningen. Fodren hade inte försetts med de märkningar som lagstiftningen kräver och de innehöll genetiskt modifierat material i en mängd som överskred gränsvärdet för märkning. Det konstaterade materialet var i EU godkänd genetiskt modifierad soja.

Halterna skadliga metaller i aska orsak till förbud
Den vanligaste orsaken till förbud av gödselfabrikatpartier var att halten skadliga metaller överskreds (13 gödselfabrikatpartier). Partierna som förbjöds på grund av metallhalten var tre partier undantagna aska avsedd för användning som gödselmedel. Andra orsaker till förbud var att salmonella påträffades i provet, att halten Escherichia coli överskred gränsvärdet, att minimikraven på halten näringsämnen eller kraven på produktens mogenhet inte uppfylldes och att tillverkaren saknade det godkännande av anläggningen som lagstiftningen om gödselfabrikat förutsätter.

Under den senare hälften av året 2009 färdigställdes analysresultaten för sammanlagt 195 gödselfabrikatprover. Analysresultat färdigställdes av sammanlagt 1 255 gödselfabrikat. Inemot 13 % av analysresultaten ledde till en anmärkning.

Resultat av analyserna inom tillsynen publiceras halvårsvis
Enligt lagstiftningen om gödselfabrikat och foder skall de resultat som är väsentliga med tanke på tillsynen över gödselfabrikat och foder publiceras halvårsvis. I Eviras publikation 11/2010 ingår också en täckande förteckning över gällande lagstiftning om foder och gödselfabrikat och statistiska uppgifter om mängden tillverkade och importerade foder och gödselfabrikat år 2009.

Publikation (på finska): "Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009"
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer 2010 > Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset 2/2009 (pdf, 2 Mb)

Mer information ger:
Sektionschef Tarja Root, tfn 020 77 25221 (foder)
Överinspektör Tiina O’Toole, tfn 020 77 25228 (tillsynen över genetisk modifiering i foder)
Sektionschef Arja Vuorinen, tfn 020 77 25240 (gödselmedel)
Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tfn 020 77 25210 (publikationen)

 

Teman: