Evira kartlägger förekomsten av muskelparasiter bland andfåglar

23.8.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira&nbsp;vill hösten 2013 få jägarna med i insamlingen av information om förekomsten av muskelparasiter bland andfåglar. Livscykeln och huvudvärden i den finländska naturen för den encelliga parasiten <em>Sarcocystis</em> bland änder är inte närmare känd och därför är informationen viktig med tanke på forskningen kring vilddjurens hälsa.</p>

 En likadan enkät görs också i Sverige för att vi skall få en bättre uppfattning om parasitläget i omgivningen kring Östersjön. I Sverige är observationerna än så länge få.

Enligt de observationer och prover som inkommit till Evira förekommer parasiten huvudsakligen bland gräsänder i landets södra del. I Finland har infektioner också konstaterats bland bläsänder och krickor. Parasiten är känd också på andra håll i Europa, särskilt i Baltikum. I Västeuropa har observationerna varit sällsyntare.

Muskelparasiterna bland änder infekterar veterligen inte människan
Ordentlig genomstekning eller nedfrysning dödar parasiterna i köttet och så elimineras också den resterande infektionsrisken. I värsta fall förekommer parasitcystorna ändå i muskelmassan i så massiv grad att köttet är otjänligt som livsmedel.

Hjälp viltdjursforskningen
Om du idkar jakt på andfåglar, kan du hjälpa forskningen genom att fylla i vidstående korta enkät. I den ställs frågor om fångstmängden, djurarterna, jaktplatsen och eventuella observationer av parasiten Sarcocystis.

”Utöver parasitobservationer vore det intressant att också få negativa observationer. För forskningen är det viktigt att få information också om det att du inte observerat några parasiter, även om du idkat jakt redan en längre tid”, säger forskningsprofessor Antti Oksanen på forsknings- och laboratorieavdelningen.

Enkäten pågår ända till utgången av januari. Om resultaten berättas på webbplatsen Evira.fi i början av år 2014.

Här kan du svara på enkäten

I avsikt att kartlägga parasitens värdartsspektrum tar Evira med stort intresse emot fågelkroppar som innehåller parasiter. Intressanta är framförallt unga, i år födda fåglar och av äldre fåglar andra arter än gräsanden. Du kan också sända in bilder på en infekterad fågel eller muskel. Bildernas storlek får vara högst 1Mb. Bilderna kan sändas till forskare Marja Isomursu, marja.isomursu at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

En fågel som infekterats av parasiten är svår att identifiera på utsidan
Även om parasitinfektionen är allvarlig verkar den vara till överraskande litet förfång för fågeln. Andens muskler kan vara fulla av cystor, men flygförmågan har ändå verkat normal då fågeln sköts.

I princip kan parasiten orsaka att fågeln insjuknar i begynnelsen av infektionen, då parasiten sprider sig på olika håll i kroppen. Hos huvudvärden kan infektionen som begränsar sig till tarmkanalen orsaka diarré, men den är vanligen symptomfri.

Parasiten behöver två värddjurarter
Parasiterna i släktet Sarcocystis är mikroskopiskt små encelliga urdjur och deras livscykel omfattar minst två djurarter: huvudvärden, som är ett rovdjur, och mellanvärden, som är huvudvärdens bytesdjur. Hos huvudvärden lever och förökar sig parasiten enbart i tarmväggen. Parasitens infekterande former frigörs i omgivningen med avföringen från huvudvärden. Mellanvärden infekteras då den sväljer dessa infekterande former med vattnet eller maten.

Hos mellanvärden söker sig parasiterna till musklerna, där de könlöst förökar sig genom delning. Hos änder bildar parasiten Sarcocystis stora cystor i muskelcellerna som yppar sig i form av ljusa, risgrynsliknande bildningar i muskelfibrernas riktning. Varje cysta innehåller massvis med encelliga parasiter. Huvudvärden infekteras med parasiten då den äter kött som innehåller cystor.

Den finländska och amerikanska parasiten är släkt med varandra
De undersökta finländska parasiterna har visat sig höra till arten Sarcocystis rileyi, som ursprungligen beskrivits i USA. Där är artens mellanvärdar huvudsakligen de samma som i Finland, men huvudvärden anses vara den amerikanska skunken. Huvudvärdarten i Finland och Europa är inte känd. Med denna kartläggning vill vi få mer information om områdena där parasiten förekommer.

Läs mer om muskelparasiter bland andfåglar

Undersökningen av förekomsten av muskelparasiter bland andfåglar ingår i det mer omfattande projektet Undersökning av parasiter hos vilda djur i Finland

Mer information ger:
forskare Marja Isomursu,
 forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 040 512 1248
forskningsprofessor Antti Oksanen,
forsknings- och laboratorieavdelningen,
tfn 044 561 6491

Teman: