Evira och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT påminner om hur viktigt det är att förebygga djursjukdomar

5.1.2011

<p>Enligt information från de ryska myndigheterna har afrikansk svinpest preliminärt konstaterats bland svin i närheten av S:t Petersburg i oblastet Leningrad. Ryssland har vidtagit åtgärder för att bekämpa sjukdomen. Det föregående fallet av afrikansk svinpest i närheten av S:t Petersburg konstaterades hösten 2009. Sjukdomen förekommer allmänt i Afrika. Utanför Afrika förekommer sjukdomen på Sardinien och i Kaukasusområdet, där den spritt sig allt sedan år 2007. Sjukdomen har aldrig påträffats i Finland.</p>

Afrikansk svinpest är en allvarlig djursjukdom som orsakas av ett virus och som räknas till djursjukdomar som med lätthet sprider sig. Sjukdomen förekommer hos svin och vildsvin och den skall bekämpas enligt lag. Sjukdomen smittar inte till människan, men hos svin kan sjukfrekvensen och dödligheten vara hög. Djursjukdomar som med lätthet sprider sig såsom afrikansk svinpest påverkar också införseln av svin och internationella transporter av svin.

Det är möjligt att hindra sjukdomen från att komma in i landet
Det är viktigt att följa de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna och ETT gett för att förhindra att djursjukdomar kommer in i landet. Från sådana områden, där sjukdomen förekommer, är det inte tillåtet att föra in svin, svinkött eller livsmedel framställda av svinkött till EU-området.

Resenärer kan föra in djursjukdomen till Finland. Sjukdomen kan sprida sig till djur från livsmedel av animaliskt ursprung. Evira påminner om att svinkött och livsmedel som innehåller svinkött inte får införas från Ryssland till EU-området, inte ens för resenärens eget personliga bruk.

Personer som återvänder från jaktturer skall följa importvillkoren för kött och andra produkter av vilt och vid behov se till att deras jaktutrustning desinficeras. Vildsvin och blodsugande fästingar kan upprätthålla afrikansk svinpest och infektera svin. En del av vildsvinen kan vara symptomfria virusspridare.

Transportfordon som transporterar svin till Ryssland skall tvättas och desinficeras omedelbart efter att lasten lossats och före återlastning i Finland.

Det är viktigt att gårdarna skyddar sig mot sjukdomar
I bekämpningen av sjukdomen på svingårdar är nyckelfaktorerna: upprätthållet smittskydd, en karenstid på 48 h efter besök på utländska gårdar och i fråga om jordbruksarbetare som kommer från ett sjukdomsområde. Det är förbjudet att utfodra svinen med varje slag av matrester. Så hindras djursjukdomar från att sprida sig. Sjukdomen kan också sprida sig med levande djur och könsceller. Det är viktigt att begränsningarna som fastställts för import och anvisningarna för näringsgrenen följs.

Identifiera symptomen snabbt
Afrikansk svinpest har en inkubationstid på 5-15 dygn. Sjukdomen kan förekomma i akut, subakut och kronisk form. Symptomens styrka kan variera. Sjukdomen kan också ge endast lindriga symptom. I akut form är de första symptomen i allmänhet hög feber med tillhörande apati, aptitlöshet, snabb och försvårad andning och ögon- och näsflöde. Djuret har svullnader eller blodutgjutningar under huden särskilt i kroppens perifera delar och i öronen. Alla svin på gården kan insjukna och rentav avlida. Ett symptom kan också vara kastning.

Om några av ovan nämnda symptom konstateras bland svinen på en gård eller om man av någon annan orsak misstänker att svinen insjuknat i afrikansk svinpest eller någon annan allvarlig svinsjukdom, skall man omedelbart kontakta den kommunala veterinären i den kommun, där gården ligger. Om han eller hon inte kan nås, kontaktas länsveterinären. Veterinären utvärderar läget och tar vid behov prover av djuren för att utreda orsaken till symptomen. Evira har beredskap på identifiering av afrikansk svinpest.


 Mer information om afrikansk svinpest:


Mer information:
om afrikansk svinpest (Evira): Enhetschef Liisa Kaartinen, tfn 040 840 7364
om införsel från länder utanför EU (Evira): Överinspektör Tiina Juselius, tfn 050 528 9879
om bekämpningen av sjukdomar på gårdarna (ETT): Verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi, tfn (06) 412 6999

Teman: