Evira och Kuopio universitet intensifierar sitt samarbete i forskningen om livsmedelssäkerhet samt djurens välfärd och hälsa

8.2.2008

<div>Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira har ing&aring;tt det f&ouml;rsta nationella ramavtalet med Kuopio universitet om forskningssamarbete. Det f&ouml;rsta motsvarande internationella avtalet ingick Evira f&ouml;r ungef&auml;r ett &aring;r sedan med det ryska &auml;mbetsverk som ansvarar f&ouml;r djursjukdomsforskning och som finns i Vladimir. M&aring;let f&ouml;r det ramavtal som i dag undertecknades i Kuopio &auml;r &auml;nnu effektivare och n&auml;rmare samarbete mellan organisationer som bedriver grundforskning respektive till&auml;mpad forskning. </div>

Evira samarbetar med flera andra inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut, i synnerhet med Campus Vik i Helsingfors. Evira och Kuopio universitet kommer i fortsättningen att samarbeta ännu närmare och mera målmedvetet i forskningen om både livsmedelssäkerhet och främjande av djurens hälsa och välfärd. I avtalet ingår dessutom samarbete inom undervisning och utbildning samt tillgången på analytik- och diagnostiktjänster. Till de sistnämnda hör molekylbiologisk forskning samt fisk- och kräftforskning.

”Forskningssamarbetet startar inte från noll nu”, konstaterar professor Liisa Sihvonen, som blev Eviras forskningsdirektör i januari. ”Från Eviras forskningsenhet i Kuopio leds forskningen i djursjukdomsbakteriologi vid Evira och därmed i hela Finland. Där pågår också forskning kring zoonoser, dvs. sjukdomar som smittar från djur till människor, produktionsdjurens hälsovård samt kräft- och fisksjukdomar. På de här områdena finns det gemensamma forskningsobjekt med universitetet. I mykotoxinforskningen finns det också samarbete mellan universitetet och Evira. Det nu ingångna avtalet konkretiserar och effektiverar verksamheten mellan universitet, som bedriver grundforskning, och statens sektorforskningsinstitut, som bedriver tillämpad forskning.

Enligt rektor Matti Uusitupa ger det ingångna ramavtalet goda utgångspunkter för ett nära samarbete. ”Kuopio universitets och Eviras kompetens kompletterar varandra”, konstaterar Uusitupa. ”Universitetet ger samarbetet sin egen andel av know-how till exempel i livsmedelsbioteknik och forskning i näringens och livsmedlens hälsoeffekter”, säger Uusitupa.

Kuopio universitet har under de senaste åren i enlighet med sin strategi intensifierat sitt samarbete med statens sektorforskningsinstitut som finns på campuset. ”Samarbetet med forskningsinstituten har visat sig vara mycket lyckat.”

Vetenskaplig forskning skapar en grund för tillsyn och riskhantering

Den forskning och riskvärdering som görs vid Evira skapar en grund för rätt inriktning av tillsyn och riskhantering. Eviras vetenskapliga forskning består av två forskningsområden, nämligen livsmedelssäkerhet samt djurhälsa och välfärd.

Forskningen inom livsmedelssäkerhet har sin tyngdpunkt inom mikrobiologisk och kemisk forskning samt riskvärdering av dem. Den mikrobiologiska forskningen gäller zoonotiska sjukdomsalstrare som sprids i synnerhet via livsmedel. Den kemiska forskningen handlar speciellt om toxiner och kontaminationer i livsmedel samt skadliga föreningar som uppkommer i samband med matlagning.

Forskningen om djurhälsa och välfärd har huvudvikten på nationellt betydelsefulla smittsamma sjukdomar, hur animaliskt material och förhållanden påverkar djurens hälsa, förebyggande av zoonoser samt riskvärdering av sjukdomar. Målet för en stor del av djursjukdomsforskningen är att utveckla metoder, öka den epidemiologiska kunskapen, effektivera motståndskraften mot sjukdomar samt förbättra djurens välfärd. Forskningen i djursjukdomar är främst inriktad på produktionsdjurens och de vilda djurens hälsa.

 

Ytterligare information:

Forskningsdirektör, professor Liisa Sihvonen
Evira, tel. 020 77 24570, 050 5539226

Forskningsenhetens direktör, professor Sinikka Pelkonen
Djursjukdomsbakteriologi, Evira Kuopio, tel. 020 77 24950, 0400 287 061

Rektor Matti Uusitupa
Kuopio universitet, 0400 615 661

Professor Atte von Wright von Wright
Kuopio universitet, 050 537 6030

Teman: