Evira önskar få in vilda vattenfåglar för undersökningar med tanke på aviär influensa

14.2.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer årligen upp förekomsten av aviär influensa eller s.k. fågelinfluensa bland vilda fåglar i Finland. Vi hoppas att fler sjuka eller nyligen dödfunna vatten- och rovfåglar än under tidigare år sänds in för undersökning. Fåglarna sänds hela till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg.</p>

Prover önskas särskilt från platser där fåglar utfodras, om sjuka eller avlidna vattenfåglar, såsom gräsänder och svanar eller rovfåglar, såsom duvhökar och sparvhökar påträffas där. Prover önskas också av skator.

Proverna sänds in avgiftsfritt

Insändandet och undersökandet av proverna är avgiftsfritt för avsändaren. Innan man sänder in prover skall man ändå först kontakta Eviras verksamhetsställe i Uleåborg. Provet skall åtföljas av en remiss, på vilken man antecknat avsändarens kontaktuppgifter, fågelns fyndplats och fyndtidpunkt och eventuella andra observationer som hänför sig till provet. Vid hantering av avlidna fåglar skall skyddshandskar användas.

Vattenfåglarna reservoar för fågelinfluensastammar

I Evira undersöks årligen ett hundratal vilda fåglar med tanke på fågelinfluensa. Största delen av dem har ändå varit andra fåglar än vattenfåglar. Vattenfåglarna hör till våra viktigaste undersökningsobjekt, eftersom de utgör en naturlig reservoar för influensavirusstammar.

Det är viktigt att fågelinfluensan regelbundet följs upp, eftersom det bland vilda fåglar fortsättningsvis kan förekomma såkallade högpatogena influensavirusstammar som orsakar sjukdomstillstånd med häftiga symptom. Influensa A-virusen är en skiftande grupp virus som är typisk särskilt för vattenfåglar. Huvuddelen av virusens subtyper är svaga till sin sjukdomsalstringsförmåga, men i två subtyper (H5 och H7) ingår också sådana virus, som kan orsaka allvarliga fågelinfluensaepidemier bland fjäderfä och medföra stora ekonomiska förluster.

Situationen bland fjäderfän följs också upp

I Finland har aldrig påträffats högpatogen fågelinfluensa. Sjukdomens förekomst följs fortlöpande upp såväl bland vilda fåglar som bland fjäderfän. Lågpatogena fågelinfluensavirus har i uppföljningsundersökningar årligen påträffats bland vilda fåglar. Hos and i hägn har också en gång isolerats ett lågpatogent virus. Att skydda fjäderfäna mot vilda fåglar är det viktigaste sättet att hindra att virusen sprider sig till fjäderfän.

Läs mer:
Insändning av prover och remissblankett
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover > Vilda djur

Fågelinfluensa:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfän > Aviär influensa

Mer information ger:
Specialforskare Minna Nylund, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 040 489 3393
Kontoret i Uleåborg, tfn 029 530 4924 (insändning av prover)
Överinspektör Tiia Tuupanen, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3348 (uppföljning av fågelinfluensa)
Specialforskare Anita Huovilainen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 544 1981 (uppföljning av fågelinfluensa)

Teman: