Evira övervakar vårens utsädeshandel

19.2.2014

<p>I Finland får endast certifierat utsäde marknadsföras. Under år 2014 kontrollerar Livsmedelssäkerhetsverket Evira speciellt ocertifierat utsäde, utsädespartier som underkänts i certifieringen, utsädespackerier som har upphört med verksamheten, partier från år 2013 med avvikande grobarhet samt lökutsädets grobarhet.</p>

Allt utsäde som producerats i Finland certifieras dvs. granskas officiellt vid Eviras regionala enhet i Loimaa. Evira ger akt på försäljningsannonser om ocertifierat, s.k. grått utsäde i tidningarna och på webben samt utreder anmälningar och tips om handel med grått utsäde. Evira kontrollerar att partier som underkänts i certifieringen inte trots allt blir till utsäde.

För förpackning av utsäde krävs tillstånd av Evira. En förteckning över godkända packerier finns på Eviras webbplats. Under år 2014 övervakas speciellt packerier som har upphört med verksamheten.

Våren 2013 certifierade Evira med undantagslov av Europeiska kommissionen utsäde med lägre grobarhet. På försäljningsförpackningens garantibevis stod antecknat ”certifierat med lägre grobarhetskrav” och som giltighetstid angavs 30.6.2013 för spannmål och 31.10.2013 för andra växtslag. Eftersom dessa utsädespartier inte mera får marknadsföras som utsäde ges marknadsföringsförbud för partier som upptäcks i utsädesaffärernas lager.

År 2014 undersöker Evira grobarheten för lökutsäde avsett för husbehovsodling. Kontrollprover samlas in från affärer som säljer små förpackningar. Proverna analyseras i Eviras laboratorium och resultaten sänds avgiftsfritt till de affärer som övervakas. Om ett parti inte uppfyller grobarhetskravet försätts det i marknadsföringsförbud.

Utsäde är noggrant kontrollerat

Det utsäde som finns på marknaden i Finland är noggrant kontrollerat. Kontrollen är beroende på risken fokuserad på hela kedjan av utsädesproduktion. Evira kontrollerar att aktörerna i utsädeshandeln marknadsför endast certifierat utsäde, upprätthåller försäljningsregister över sin verksamhet och är registrerade i Eviras kontrollregister.

Som hjälp i tillsynen använder Evira Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) och kommunernas myndigheter. Importen av utsäde övervakas av tullen. Lagen om handel med utsäde reglerar verksamheten i anslutning till produktion, förpackning och marknadsföring av utsäde.

Läs mer
Evira.fi > Växter > Odling och produktion >  Utsäde
Evira.fi > Växter > Försäljning och marknadsföring > Utsäde >  Förpackande

Mer information:
överinspektör Kristiina Sulkonen, tfn 040 833 2484
inspektör Terhi Puisto, tfn 050 562 6054

Teman: