Evira tar fram nya metoder att främja djurs och människors hälsa: Analyseringen av mögelgifter i spannmål och foder effektiveras med hjälp av ny teknik

5.2.2008

<div>M&ouml;gelgifterna eller mykotoxinerna &auml;r skadliga &auml;mnesoms&auml;ttningsprodukter som m&ouml;gelsvampar alstrar. De kan utg&ouml;ra en h&auml;lsorisk med tanke p&aring; s&aring;v&auml;l m&auml;nniskor som djur. Ett exempel p&aring; s&aring;dan ny teknik, som fr&auml;mjar djurs och m&auml;nniskor h&auml;lsa, &auml;r en kemisk analyseringsmetod som Eviras forskningsenhet f&ouml;r kemi och toxikologi tagit fram. Med hj&auml;lp av den f&aring;r man snabbt och enkelt en &auml;nnu fullst&auml;ndigare bild av m&ouml;gelgiftskontaminationen i foderproverna. S&auml;rskilt anv&auml;ndbar &auml;r metoden till exempel vid sjukdomsfall bland husdjur, d&aring; orsaken misst&auml;nks vara kontaminerat foder, av vilket det &auml;nnu finns kvar f&ouml;r analys.</div>

Man känner till ca 300 mögelgifter. Sådana förekommer allmänt bl.a. i spannmål och nötter och via fodret kan de överföras också till livsmedel av animaliskt ursprung. Mykotoxinerna är mycket olika till sina toxiska egenskaper. En del av dem är starka njur- och levergifter och en del kan medföra att människor och djur insjuknar i form av en ökad uppkomst av tumörer och missbildningar och en sänkt motståndskraft. Mögel- och mykotoxinkontamination kan också sänka spannmålsskördens kvalitet och så medföra betydande ekonomiska förluster.

Kemisk analysering av mögelgifter är utmanande, eftersom de vanligen uppträder i små halter i komplicerade prover. Ett och samma prov kan dessutom innehålla flera olika föreningar. Därför är det viktigt att utveckla den kemiska analyseringen av mykotoxiner bl.a. med hjälp av ny teknik.

Med hjälp av moderna metoder får man snabbt och enkelt en allt fullständigare bild av mykotoxinkontaminationen i provet. Det är viktigt också av den orsaken att föreningarna som provet innehåller kan ha toxiska samverkningar som stärker varandra.

I den nya s.k. multimetoden som Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi tagit fram utnyttjas vätskekromatografiskmassaspektrometrisk teknik (LC/MS) för analysering av flera mykotoxiner samtidigt i spannmål och foder. Fördelen med LC/MS-tekniken är att hanteringarna av provet vanligen kan reduceras, vilket påskyndar analysen. Med metodens hjälp får man också information om den analyserade föreningens uppbyggnad och molekylarvikt, vilket åter gör det lättare att bekräfta identifieringen. LC/MS-tekniken möjliggör samtidig analysering av flera, till sina egenskaper ofta också olika, föreningar. Multimetoden LC-MS/MS som tagits fram i Evira kan också delvis ersätta arbetskrävande, till en förening eller grupp föreningar bundna metoder, varvid analyseringen betydligt effektiveras.

Vid undersökning av olika föreningars toxicitet och verkningsmekanismer kan också utnyttjas olika cellprover som utförs i laboratorieförhållanden (in vitro) och som är snabba och enkla att genomföra. Med hjälp av cellprover får man sådan information om provets toxicitet som kompletterar de kemiska och mykologiska data.

Den ovan beskrivna LC-MS/MS-metoden utnyttjas i Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi såväl i serviceanalyser som hänför sig till djurens hälsa som i olika forskningsprojekt.

I Evira och organisationen som gällde före Evira, såsom Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA och Statens veterinärmedicinska anstalt, har man redan i inemot 30 år utfört långsiktiga undersökningar i olika frågor som hänför sig till mykotoxiner, såsom mykotoxinernas förekomst, uppkomst och toxicitet, och tagit fram analysbehov som stöder dessa.


Ytterligare information:

Kemist Meri Kokkonen, Forskningsenheten för kemi och toxikologi, Evira,
Tfn 020 77 24432

Specialforskare Marika Jestoi, Forskningsenheten för kemi och toxikologi, Evira,
Tfn 020 77 24431

 

 

Teman: