Evira utredde förekomsten av icke godkänt genmodifierat ris i livsmedel och foder på den inhemska marknaden

6.10.2006

<div>I undersökningar av stickprovstyp påträffades icke godkänt LL RICE 601 -ris i sex rispartier som härstammade från USA och som var avsedda för livsmedelsbruk och i ett kattfoder. Proverna analyserades vid Tullaboratoriet.</div>

Livsmedel

Livsmedelstillsynen tog nio prover i form stickprover i importörernas lager av långkornigt ris som härstammar från USA. Icke godkänt genmodifierat ris påträffades i följande partier:

  • Uncle Ben’s mörkt ris 9,07 kg avsett för storkök (bäst före 1.5.2007 och 31.8.2007), importör Masterfoods Oy
  • Menu mörkt ris 10 kg avsett för storkök (bäst före 6.3.2007), importör Kesko Livs
  • Menu vildrisblandning 5 kg avsedd för storkök (bäst före 16.5.2008 och 8.6.2008), importör Kesko Livs
  • Pirkka vildrisblandning 1 kg avsedd för detaljförsäljning (bäst före 16.6.2008), importör Kesko Livs

Kesko Livs har också i sin egenkontroll konstaterat att genmodifierat ris förekommer i Pirkka snabbris 4 x 125 g avsett för detaljförsäljning (bäst före 16.6.2008 och 1.9.2008).

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har försatt partierna i aktörernas lager i överlåtelseförbud och aktörerna har börjat dra bort produkterna som innehåller genmodifierat ris från marknaden.

Foder

Fodertillsynen tog i form av stickprover prover av nio foder på marknaden som innehåller ris. I ett av proverna påträffades genmodifierat ris. Det positiva provet gällde kattfodret Nutro Choice Adult Chicken som importeras av Akvaario Piekkala Oy. Importpartiet har försatts i försäljnings- och marknadsföringsförbud i Finland och man har förutsatt att importören drar bort fodret från marknaden.

Bakgrundsinfo

EU-kommissionen fick i augusti information från myndigheterna i USA att genmodifierat ris LL RICE 601 i USA eventuellt blandats med kommersiellt ris och hamnat i såväl livsmedels- som foderkedjan. För det genmodifierade riset LL RICE 601 har inte sökts något godkännande i EG eller USA. Inom Europeiska gemenskapen får genmodifierade livsmedel eller foder inte marknadsföras, om de inte beviljats tillstånd. Evira informerade om saken med ett pressmeddelande den 25 augusti 2006.

Kommissionen antog beslut (nr 2006/601/EG) om åtgärder avseende riset LL RICE 601 den 23 augusti 2006 och kompletterade beslutet den 5 september 2006. Enligt beslutet får misstänkta risprodukter släppas ut på marknaden endast i det fall att sändningen åtföljs av en analysrapport, som styrker att produkten inte innehåller det genetiskt modifierade riset LL RICE 601. Medlemsstaterna skall också inrikta tillsynsåtgärder mot produkter som redan finns på marknaden i syfte att kontrollera att de inte innehåller det genetiskt modifierade riset LL RICE 601. Misstänkta risprodukter är långkornigt ris som härstammar från USA.

Det genmodifierade riset antas inte medföra någon hälsorisk

Myndigheterna i USA har sagt att det genmodifierade riset LL RICE 601 inte medför någon säkerhetsrisk för människor, djur eller miljön. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA bedömde också säkerhetsmaterialet man fått om riset. EFSA kunde ändå inte göra någon full riskbedömning, eftersom materialet inte var tillräckligt. Utgående från informationen man fått och på grund av att mängden genmodifierat material som blandats med ris är så liten konstaterar EFSA att riset LL RICE 601 inte antas medföra någon hälsorisk för människor eller djur. Läget anses därför inte som någon hälsorisk utan som en lagstridighet, eftersom inget genmodifierat ris godkänts i EU.

Mer information ger:
Genmodifierade livsmedel – överinspektör Sari Sippola, tfn 020 77 24291
Genmodifierade foder – överinspektör Tiina Seppälä, tfn 020 77 25228
Analys – tullkemist Anna-Riitta Savolainen, tfn (09) 6141 (växel)

Annan tilläggsinformation:

Teman: