Evira utreder spannmålsskördens kvalitet sommaren 2013

29.7.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har sänt en begäran om sädesprover till tvåtusen odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Utgående från proverna och bakgrundsinformationen görs en uppföljning av spannmålsskördens brukskvalitet år 2013 och faktorer som påverkat den. Evira undersöker förutom konventionellt odlat spannmål också kvaliteten på ekologiskt odlat spannmål.</p>

Proverna som odlarna sänder in och bakgrundsinformationen utnyttjas på ett mångsidigt sätt. Från början av september uppdateras resultaten av spannmålens brukskvalitet på Eviras webbplats två gånger i veckan. I den säkerhetsuppföljning som Samarbetsgruppen för spannmålsbranschen (VYR) gör, undersöks halterna av mykotoxiner, tungmetaller och rester av växtskyddsmedel. Kvalitetsuppgifterna sammanförs med Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) skördestatistik.

Det är andra året som kvaliteten på ekologiskt producerat spannmål följs upp separat. Lika heltäckande information om ekologiska spannmålets kvalitet har inte tidigare sammanställts.

Evira hoppas att odlarna sänder prover så snart som möjligt efter att skördearbetet har kommit i gång, då behovet av information om spannmålskvaliteten är som störst. De odlare som har fått begäran om prover har valts ut ur Tikes lantbruksregister med statistiska metoder så att hela landet är representerat. Varje odlare kommer skriftligten att få resultaten av de egna proverna.

För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal, våt gluten, Zeleny-tal, orenlighetshalt och kornstorlek. På valda prover bestäms dessutom mykotoxinhalten.

Information om spannmålsskördens kvalitet
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Spannmålskvalitet > Statistik om spannmålsskördens kvalitet

Mer information:
forskare Anne Mäittälä, tfn 040 740 1300

Teman: