Eviras forskning i fisksjukdomar utgör grund för uppföljning av fiskarnas välbefinnande

24.3.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fiskforskning fokuserar på analys av laboratorieprov och på undersökning av fisksjukdomar. Evira sköter också om övervakning i anslutning till fiskarnas välbefinnande och om hygieninstruktioner för aktörer i branschen. Evira ordnar årligen Fiskhälsodagen tillsammans med Finlands Fiskodlarförbund. Evenemanget äger rum i Helsingfors 25.3.2014.</p>

På Fiskhälsodagen har av tradition presenterats en översikt av fisksjukdomar, som sammanställer det som är aktuellt om fisksjukdomar i Finland. Andra teman är effekterna av överutfodring på fisken, resultaten av rundmaskundersökningen och en översikt om fisksjukdomsfall.

Översikt av fisksjukdomar och medicineringsärenden

Eviras uppföljning av sjukdomar och rådgivning har försvårats, eftersom man vid sjukdomsfall inte sänder fiskprover till undersökningar. Specialforskare Pia Vennerström presenterar det oroväckande läget inom undersökningen av fisksjukdomar. Det finns ingen tillförlitlig bild om fisksjukdomsläget, exempelvis om resistensläget.

En översikt över användningen av antibiotika förtydligar medicineringens roll i de nordiska fiskodlingsanläggningarna. I Finland ligger användningen av antibiotika på en relativt låg nivå jämfört med övriga länder som i regel producerar regnbåge. I Sverige har användningen av antibiotika tillsvidare varit till och med mindre än i Finland och också i Norge har användningen varit behärskad. Den låga användningen av antibiotika förklaras av långsiktiga åtgärder för att bekämpa sjukdomar samt effektiva vaccinationsprogram.

Under presentationen ges också en översikt om bakterie-, virus- och parasitsjukdomar hos fiskar i sötvatten och i havsområden.

Överutfodringens effekter på fisken

Överutfodring kan uppstå angående  antingen totalmängden av näring eller en enskild grupp av näringsämnen. Allmänt taget kan sägas att den bästa näringen för fiskar är foder, vars innehåll i stora drag motsvarar den sammansättning av näringsämnen som vildfångade exemplar av arten består av. Forskaren Satu Viljamaa-Dirks behandlar i sin presentation problemet med överutfodring av fiskar. Fiskarnas utfodringinverkar på fiskarnas förmåga att bekämpa sjukdomar antingen direkt till följd av en brist på nödvändiga näringsämnen eller som en obalans mellan näringsämnen, men också indirekt som en höjning av stressnivån.

Resultat av torskmaskprojektet

I torskmaskprojektet undersöktes förekomsten av rundmaskar som smittar från havsfisk till människor i fiskevatten vid den finländska kusten. Specialforskare, VMD Perttu Koski offentliggör resultaten av torskmaskprojektet. 

Läs Eviras meddelande Liten förekomst av rundmaskar som smittar från havsfisk till människan i fiskevattnen vid Finlands kust

Fisksjukdomsfall 2013

Av aktuella sjukdomsfall presenteras ett fynd av parasiten Sarcocystis hos odlad regnbåge i Sverige som offentliggjordes 2013. Det var första gången ifrågavarande parasittyp på global nivå har konstaterats hos fisk. Forskaren Anna Maria Eriksson-Kallio tar också upp den kraftiga parasitsmittan PKD (Proliferative Kidney Disease) som i oktober 2013 förekom hos odlad röding. Det likaså sega och svårt utrotbara viruset IPN,  infektiös pankreasnekros, (infectious pancreatic necrosis) tas upp bland sjukdomsfallen 2013.

Få fisksjukdomar är farliga för människan.  Läs mer om fisksjukdomar

Kom ihåg att iaktta god kökshygien

God kökshygien ligger till grund för trygg matlagning. Fiskmåltider som tillagats av rå eller bristfälligt tillagad lake, gädda, abborre eller gös kan innebära en risk för binnikemaskinfektion. Genom att koka eller steka de fiskmåltider man tillreder kan man eliminera denna risk.

Läs om, hur du iakttar god hygien då du lagar mat av fisk

Finlands Fiskodlarförbund ger mer information om Fiskhälsodagen 

Mer information om fisksjukdomar:
specialforskare, VMD Perttu Koski, tfn 040 569 4541

Teman: