Eviras anvisning om tillsynen över tillredning och försäljning av kalakukko är på utlåtanderunda

31.5.2010

<p>På senare tid har i offentligheten berättats att Evira tänker förbjuda leverans av till exempel fisk som rensats på en strandklippa från fiskare till bagerier som tillreder kalakukko. Kravet som gäller rensning av fisk bygger på EU-lagstiftningen. Utgående från det har Evira berett ett utkast till anvisning om tillsynen över tillredning och försäljning av kalakukko. Eviras anvisningar skall följa lagstiftningen.</p>

Enligt utkastet till anvisning kan en anläggning i fiskbranschen, såsom ett bageri som tillreder kalakukko, ta emot rensad fisk endast från anläggningar i fiskbranschen eller direkt från fartyg. Orensad fisk kan tas emot också direkt från fiskare. Kravet bygger direkt på EU-lagstiftningen och har gällt allt sedan år 2006.

Finland tog initiativ till en ändring av EU-lagstiftningen så, att en fiskare i egenskap av primärproducent kunde leverera rensad fisk till anläggningar utan en godkänd anläggning. Förslaget fick ändå inte tillräckligt understöd från de övriga medlemsstaternas sida och lagstiftningen förblev således oförändrad. Ett bageri som tillreder kalakukko kan således inte ta emot fisk som rensats till exempel på en strandklippa, på en brygga eller på isen.

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat den nationella lagstiftningen så att bagerierna kunde fortsätta tillreda kalakukko. Lättnaderna gäller bl.a. kraven på bageriets konstruktioner och kraven på nedkylning och transporttemperaturer. Dessa lindrigare krav har beaktats i Eviras utkast till anvisning.

Utkastet till anvisning är på utlåtanderunda fram till den 4 juni 2010. Utkastet finns på finska på Eviras webbsidor:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/elintarvikehuoneistot/ohjeet_ja_lausunnot/

Mer information ger:
överinspektör Carmela Hellsten, tfn 050 433 6643
enhetsdirektör Auli Vaarala, tfn 050 386 8420

 

Teman: