Eviras D-vitaminutredning: Företagens egenkontroll huvudsakligen i ordning

13.11.2012

<p>Utredningarna som Livsmedelssäkerhetsverket Evira bad kommunerna om visade att egenkontrollen över D-vitaminpreparat i företagen huvudsakligen är i ordning. Utredningen gällde de företag och kosttillskott, i vilka halterna D-vitamin i FD Tarja Nurmis undersökning visade sig vara betydligt lägre än vad som angetts.</p>

Evira sände tillsynsbegäranden till de kommunala tillsynsenheter, inom vilkas område företagen som svarar för de i undersökningen nämnda produkterna verkar. De kommunala tillsynsmyndigheterna ombads kontrollera egenkontrollinformationen och analysintygen för D-vitaminpreparaten i kosttillskottsföretagen.

Från alla tillsynsenheter erhölls en utredning av saken. Enligt utredningarna har alla företag med ett undantag låtit analysera D-vitaminhalterna i sina produkter i ett godkänt livsmedelslaboratorium. En av produkterna har analyserats vid ett utländskt universitet, men produkten har sänts för analys också till ett ackrediterat laboratorium.

I förhållande till den angivna D-vitaminhalten är resultaten för dessa produkter godtagbara med undantag för ett prov, i vilket mängden D-vitamin låg 31 % under den angivna mängden. För produkterna tillåts en avvikelse på 20 % från det angivna värdet. Företaget har efter instruering från tillsynsmyndighetens sida vidtagit sådana åtgärder som livsmedelslagen påkallar för att rätta till saken. Partierna som de flesta företagen lät undersöka var de samma som i FD Tarja Nurmis undersökning. Enligt egenkontrollinformationen hade D-vitaminhalten också i flera företag rutinmässigt följts upp som en del av egenkontrollen.

Noggrannare information om företagens analysinformation står att finna under: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/ravintolisat/ravintolisien_valvonta/

D-vitaminpreparat betraktas som kosttillskott. Som gällande lagstiftning föreskriver undersöker myndigheterna inte kosttillskotten innan de kommer ut på marknaden och för kosttillskott behöver inte heller ansökas om något förhandsgodkännande från Evira.

För ett kosttillskotts säkerhet svarar alltid företaget som är skyldigt att med sin egenkontroll, vid behov med analyser, säkerställa att produktens sammansättning motsvarar informationen som getts i påskrifterna på förpackningen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över hur företagens egenkontroll omsätts i praktiken.

Evira anser att de erhållna utredningarna är tillräckliga.

Mer information om
kosttillskott: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/kosttillskott/
Statens näringsdelegations D-vitaminrekommendationer: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/se/naringsrekommendationer/sarskilda_anvisningar_och_restriktioner/

Mer information ger:
enheten för produktsäkerhet (tillsynen över kosttillskott), tfn 050 435 0141
chefen för forskningsenheten för kemi och toxikologi, professor Kimmo Peltonen (analysmetoder), tfn 040 500 2614

Teman: