Eviras laboratorieutredning 2008 är färdig

12.9.2008

<div>Den laboratorieutredning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har startat är nu färdig. Enligt utredningen har antalet kommunala laboratorier minskat betydligt under de senaste 10 åren och i stället har det kommit privata laboratorier. Utredningen innehåller flera förslag om hur laboratoriefunktionerna kan ordnas. Det föreslås till exempel att man ska avstå från förfarandet med godkännande av laboratorier i de fall där gemenskapslagstiftningen inte kräver det. </div>

För laboratorier som analyserar prover som tagits i samband med officiell livsmedelstillsyn föreslås ett minimikrav i fråga om mikrobiologiskt utbud av grundanalyser för att tester ska kunna startas snabbt och ändamålsenligt i fall av en epidemi. Det här kravet skulle inte gälla de expertlaboratorier som behandlats i utredningen och inte heller köttbesiktningslaboratorier.

Kommunens och statens ansvar för tillgången på laboratorietjänster inom miljöhälsovården betonas. I utredningen föreslås att kommunerna och staten ska följa upp förändringar i laboratorienätet och se till att grundlaboratorietjänster finns tillgängliga inom skäligt avstånd från tillsynsenheterna. Dessutom framhålls att konkurrenslagstiftningens inverkan ska beaktas på laboratoriefältet.

Laboratorienätets nuvarande tillstånd
I Eviras register över godkända laboratorier fanns sammanlagt 103 laboratorier (januari 2008). Laboratorierna hade godkänts mest med stöd av livsmedelslagen, 86 st (83 procent). Antalet laboratorier som godkänts med stöd av hälsoskyddslagen var 47 st (46 procent). De flesta laboratorierna i Eviras register hade flera godkännanden baserade på olika bestämmelser.

Det lokala laboratorienätet inom miljöhälsovård bestod av 21 kommunala och 12 privata laboratorier i januari 2008. Laboratorienätverkets bas bestod av små kommunala laboratorier, som gör begräsande mikrobiologiska analyser av livsmedel samt hushålls- och badvatten. Laboratorierna fanns inom skäligt avstånd från tillsynsenheterna. Mera krävande mikrobiologiska och kemiska analyser gjordes i stora kommunala och privata laboratorier. Det sker fortfarande ändringar på laboratoriefältet. De lokala laboratorierna inom miljöhälsovården är av stor betydelse som producenter av sådana laboratorietjänster som de lokala myndigheterna och aktörerna behöver.

Behov av och tillgång på laboratorietjänster
I utredningen bedömdes de årliga analysbehoven utgående från olika bestämmelser. Utgående från svaren på enkäter riktade till myndigheter och stora företag i livsmedelsbranschen samt centralmyndigheternas statistik kan man konstatera att det analysbehov som är baserat på bestämmelser är litet (sammanlagt cirka 730 000 analyser) i förhållande till utbudet på laboratorietjänster. För de vanligaste analyserna fanns det ett tydligt överutbud.

I laboratorieutredningen granskas behovet och utbudet av laboratorietjänster i anslutning till livsmedels-, foder-, gödselfabrikats-, hushållsvatten- och badvattenanalytik samt sund boendemiljö och det nationella salmonellakontrollprogrammet i Finland. Speciellt granskades de lokala laboratorierna inom miljöhälsovård, som undersökte myndighetsprover enligt kraven i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Utredningen gjordes i samarbete med Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Finlands Kommunförbund.

Eviras laboratorieutredning (på finska) finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/

Ytterligare information:
Direktör Maija Hatakka, Evira, tel. 020 77 24246
Specialexpert i miljöhälsovård, Tarja Hartikainen, Kommunförbundet, tel. 050 373 8499
Överinspektör Jarkko Rapala, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, tel. (09) 3967 2810Teman: