Eviras och Tikes förhandsinformation om spannmålsskördens kvalitet 2009: låg proteinhalt i spannmålsskörden

24.11.2009

<p> <strong>Skörden av vårvete var rekordstor den här hösten. Skördens kvalitet försvagades dock av låg proteinhalt – den lägsta på tio år. 82 procent av maltkornsskörden översteg gränsen för maltkvalitet i fråga om proteinhalt och kornstorlek. Den ovanligt låga proteinhalten minskade också den mängd av skörden som motsvarade maltkvalitet. Skörden av foderspannmål var till stor del av god kvalitet.</strong> </p>

En fjärdedel av vetet uppfyller kriterierna för brödsäd
Av höstens rekordstora veteskörd på 880 miljoner kilo fyllde 242 miljoner kilo kvalitetskriterierna för brödvete. Av skörden var 229 miljoner kilo vårvete och 13 miljoner kilo höstvete. Veteskördens genomsnittliga falltal och hektolitervikt var höga. Vårvetets proteinhalter var de lägsta på tio år.

De regionala skillnaderna var stora. I Sydöstra Finland, Nyland och Egentliga Finland dög 25 procent eller mindre av vårveteskörden som brödsäd, medan andelen i Tavastland var 44 procent och i Södra Österbotten 86 procent. De regionala skillnaderna förklaras delvis av sortvalet: I Södra Finland var de dominerande sorterna Kruunu och Zebra, som har en genomsnittlig proteinnivå. I Södra Österbotten var den dominerande sorten förutom Kruunu också Anniina, som kännetecknas av hög proteinhalt. Den nedre gränsen för proteinhalten i kvarnvete är traditionellt 12,5 procent, vilket bara en fjärdedel av höstens vårveteskörd nådde upp till. Om proteinkravet sänks till 11,5 procent, uppfyllde 66 procent av vårvetet kriterierna för kvarnkvalitet.

Den inhemska rågskörden minskade från 60 miljoner kilo i fjol till 42 miljoner kilo. Hälften av rågskörden uppfyllde kvalitetskriterierna för brödsäd, medan bara cirka en fjärdedel av fjolårets skörd uppnådde kvalitetskriterierna för brödsäd. Årets rågskörd uppvisade stora kvalitetsskillnader. Fastän falltalet i genomsnitt var 150, hade närmare hälften av spannmålsproverna ett falltal under 120.

82 procent av maltkornet uppfyllde kriterierna för maltkvalitet
Av maltkornet uppfyllde en rekordmängd, 566 miljoner kilo eller 91 %, kvalitetskriterierna, då man beaktar sorteringsgraden och proteinhaltens övre gräns på 11,5 procent. Nedre gräns för maltkornets proteinhalt är 9 procent, som underskreds av närmare en femtedel av skörden. Av maltkornsskörden uppfyllde 82 procent de aktuella kvalitetskraven.

Skörden av foderspannmål hade hög hektolitervikt men låg proteinhalt
Hela 84 procent av foderkornskörden på 1,5 miljarder kilo hade en hektolitervikt över 64 kilo. Proteinhalterna var låga liksom året innan.

Av havreskörden översteg 94 procent 52 kilos hektolitervikt, som allmänt används som minimikrav i foderindustrin. För grynhavre är det allmänna kravet minst 58 kilos hektolitervikt, vilket överstegs av 27 procent av skörden. Det är mindre än föregående år. Foderhavren var av jämn och god kvalitet i hela landet.

Bakgrund till uppgifterna:
Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet år 2009 är i det här skedet förhandsinformation. En tabell med spannmålsskördens kvalitet baserad på den slutliga informationen publiceras 28.1.2010.Tabellen sammanför uppgifterna från Tikes skördestatistik och uppgifterna om kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden från Eviras spannmålslaboratorium. I Tikes skördeenkät deltog cirka 5 800 gårdar. De 1 700 gårdar som är med i Eviras uppföljning av spannmålskvaliteten hör till de gårdar som deltar i Tikes skördeenkät. Förhandsinformationen innehåller uppgifter om spannmålskvaliteten från 410 gårdar.

Länk till tabellen:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Spannmål > Uppföljning av spannmalsskördens kvalitet >  Spannmålsskördens kvalitet 2009 > Spannmålskördens kvalitet 2009 - preliminär uppskattning 24.11.2009

Ytterligare information:
Uppgifter om spannmålsskörden
Forskare Anneli Partala, tel. 020 77 21376 (från 26.11.)
Forskare Mirva Kokkinen, tel. 020 77 21371
Statistikenhetens chef Esa Katajamäki, tfn 020 77 21237
Tike, statistiktjänster
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gifmmmtike.fi

Uppgifter om spannmålens kvalitet
Enhetsdirektör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
Specialforskare Elina Sieviläinen, tel. 020 77 25092
Forskare Anne Mäittälä, tel. 020 77 25095
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för spannmålskontroll
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: