Eviras vetenskapliga forskning fokuserar på livsmedelssäkerhet och djurhälsa

2.1.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har specificerat policyn för vetenskaplig forskning, som har behandlats vid Rådet för vetenskaplig forskning. Eviras vetenskapliga forskning ska ligga på en hög vetenskaplig nivå och ha samhällelig påverkan.</p>

Policyn för vetenskaplig forskning omfattar två huvudområden i Eviras vetenskapliga forskning: livsmedelssäkerhet och näringsforskning samt djurens hälsa och välfärd. Dessutom har Evira påbörjat vetenskaplig riskbedömning inom växthälsa.

I policyn framhävs också forskarnas nätverksbildning och kontakter till utländska och inhemska universitet och forskningsinstitut. Eviras mångsidiga internationella referenslaboratorieverksamhet är ett bra sätt att bilda nätverk i internationellt vetenskapligt forskningsarbete och gemensamma projekt.

Läs policyn i sin helhet

Bekanta dig med Eviras vetenskapliga forskning och internationella referenslaboratorieverksamhet

Ytterligare uppgifter:
forskningsprofessor Liisa Sihvonen, p. 050 553 9226, liisa.sihvonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: