Fem finländska experter i EFSA:s paneler

5.6.2006

<div>I Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s paneler har invalts fem finländska medlemmar. EFSA:s paneler och vetenskapliga kommitté inledde sin nya treårsperiod i början av juni. Panelerna är sammanlagt nio till antalet och de består av allt som allt 191 experter.</div>

Finländska medlemmar är professor Atte Von Wright från Kuopio universitet (panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder), professor Sirpa Kärenlampi från Kuopio universitet (panelen för genetiskt modifierade organismer), professor Marina Heinonen från Helsingfors universitet (panelen för dietprodukter, nutrition och allergier), professor Seppo Salminen från Åbo universitet (panelen för dietprodukter, nutrition och allergier) och professor Kari Tiirikkala från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (panelen för växtskydd).

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA står till tjänst med oberoende vetenskaplig rådgivning i samtliga frågor som direkt eller indirekt påverkar livsmedlens säkerhet, djurhälsan och växtskyddet inbegripna. EFSA ombes också ge råd i nutritionsfrågor som hänför sig till gemenskapens lagstiftning. EFSA informerar allmänheten i samtliga frågor som ingår i myndighetens arbetsfält.

Mer information om kommittén och panelerna under: www.efsa.eu.int

Teman: