Finland lämnade år 2009 rekordmånga, hela 141 varningar om livsmedel och foder inom EU:s snabbvarningssystem RASFF

22.2.2010

<p>Europeiska gemenskapens medlemsstater varnar om hälsovådliga livsmedels- och foderpartier via EU:s system för snabb varning RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). År 2009 lämnade Finland 141 varningar. Antalet varningar i hela systemet tilläggsvarningarna inbegripna översteg för första gången 8000. Via systemet förmedlas snabbt information också om olika livsmedels- och foderkriser. Systemet firade i fjol sitt 30-årsjubileum.</p>

Antalet varningar som Finland lämnat har ökat år för år. Denna gång var ökningen ovanligt stor. Av de 141 varningar (93 varningar år 2008) som Finland lämnade gällde 129 livsmedel och 12 foder. Huvuddelen av orsakerna var Tullaboratoriets analyser. År 2009 var de vanligaste orsakerna till livsmedelsvarningarna rester av bekämpningsmedel, tillsatser och mykotoxiner. Rester av bekämpningsmedel påträffades ofta i äpplen, inför julen särskilt i äpplen från USA. Under slutet av året sysselsatte genetiskt modifierade linfrön livsmedelstillsynsutövarna och livsmedelsföretagarna inom EU-området och också Finland lämnade tio varningar om sådana. Kontaktmaterialen dvs. kärlen, köksredskapen och olika apparater kom huvudsakligen från Kina. Fodren var för det mesta europeiska och orsaken till varningarna i alla fall salmonella. Finland lämnade varningar om produkter från sammanlagt 30 olika länder. Topptrion Kina, USA och Thailand urskiljde sig tydligt från de övriga. Två varningar gällde produkter som tillverkats i Finland.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira tjänar som RASFF-systemets kontaktmyndighet i Finland. Varningar lämnas såväl om partier som ertappats i gränskontrollen som om återkallade livsmedel och foder på marknaden. Kontaktmaterialen räknas som livsmedel och keldjursfodren som foder. Med hjälp av systemet förmedlas information utgående från vilken man snabbt kan återkalla hälsovådliga produkter från marknaden. Myndigheterna i tillverkningslandet i EU:s medlemsstater och också i s.k. tredje länder får veta om varningarna och kan så effektivera sin egenkontroll. Europeiska unionen kan förbjuda införsel av produkter av låg kvalitet till sitt område eller befalla att alla införda partier skall inspekteras. I sista hand drar också konsumenterna nytta av den snabba informationsförmedlingen; spårningen underlättas och man får snabbt bort livsmedel och foder av låg kvalitet från marknaden. Alla tilläggsvarningar inbegripna förmedlade systemet i fjol över åtta tusen varningar, vilket var mer än någonsin förr.

Europakommissionen publicerar förteckningar över varningarna i systemet RASFF och utarbetar en omfattande årsrapport. Rapporten över året 2009 blir färdig senare. Systemet RASFF firade i fjol sitt 30-årsjubileum. Finland har varit med i systemet sedan år 1994. Material om jubileumsåret och information som hänför sig till systemet RASFF, veckoförteckningarna och årsrapporterna finns på Europakommissionens webbsidor under
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Mer information ger:
Överinspektör Hilpi Jenu, tfn 020 77 24311

 

Teman: