Finlands Akademi ger betydande finansiering till Eviras forskningsprojekt

25.10.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fått 425 000 euro av Finlands Akademi för en undersökning som utreder verkningsmekanismerna för giftiga föreningar i spannmål, mykotoxiner, som orsakats av fusariumsvampar (rödmögel). Det gäller Eviras första forskningsfinansiering från Finlands Akademi. Undersökningen kommer att utföras under åren 2008-2011.</div>

Spannmål och foder kan innehålla mögelsvampar som under lämpliga förhållanden producerar giftiga ämnesomsättningsprodukter. Dessa mykotoxiner utgör en hälsorisk för både djur och människor. Mögel och deras toxiner orsakar också betydande ekonomiska förluster varje år. Toxinerna försvagar spannmålsskörden och dess kvalitet samt sänker djurens produktivitet, bland annat genom att de inverkar på mjölkens konsistens.

Under forskningsprojektet som inleds nästa år utreds de i Finland allmänt förekommande mykotoxinernas verkningsmekanismer med hjälp av moderna molekylära metoder. På det viset får vi kunskap om hur de verkar på molekylär nivå. Med hjälp av kunskapen kan man utveckla diagnostisering av sjukdomar hos människor och djur som orsakas av mykotoxiner. 

Kvaliteten på spannmålen och råvarorna i foder har ett direkt samband med produktionsdjurens hälsa. Det har konstaterats i flera undersökningar att mögligt foder har orsakat mykotoxikos hos djur. Det är ett syndrom där mykotoxinernas sannolika giftiga inverkan orsakar celldöd och vävnadsskador. Även i Finland har man kunnat påvisa ett samband mellan vissa sjukdomsfall och mögelgifter i foder, men ofta är de symptom som mykotoxinerna åstadkommer diffusa och mykotoxikos förblir oidentifierad. Mykotoxikos kan förekomma hos både djur och människor.

Fusarium-mögel är mycket allmänna fältmögel i Finland, medan mögel som hör till släktena Aspergillus och Penicillium hos oss främst förekommer i lagerförhållanden. Man har hittat mykotoxiner producerade av alla dessa mögelarter i finländskt spannmål och foder. Toxiner som alstrats av släktet Fusarium förekommer alltid hos oss i spannmål och foder, men dess kvantitet och kvalitet varierar enligt väderförhållandena. I synnerhet efter regniga växtperioder har det hittats höga halter av fusariumsvampar och –toxiner i finländskt spannmål.

Som koordinator för forskningsprojektet fungerar professor Kimmo Peltonen, enhetschef för Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi. Vid Evira deltar i projektet också professor Marjukka Anttila, enhetschef för patologiska forskningsenheten, gruppchef Ulla-Maija Kokkonen vid virologiska forskningsenheten och specialforskare Marika Jestoi från forskningsenheten för kemi och toxikologi.

Andra samarbetspartners är professor Outi Vainio från Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, professor Risto Kostiainen från Avdelningen för farmaceutisk kemi och professor Ilkka Kilpeläinen från Kemiska institutionen samt docent Esa-Matti Lilius från Åbo universitet och professor Hannu Raunio från Kuopio universitet.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskaper och miljö delade ut sammanlagt 30 miljoner euro. Den genomsnittliga storleken på forskningsprojekt som finansieras är 320 000 euro. Forskningsrådet behandlade sammanlagt 269 ansökningar, och finansiering beviljades för 69 av dessa projekt.

Ytterligare information:
Enhetschef Kimmo Peltonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Evira, tfn 020 77 24410, 040 500 2614

Teman: