Finländska ekoprodukter är producerade enligt bestämmelserna

16.5.2011

<p>De över 4 300 aktörerna i det nationella ekoregistret granskades år 2010 och det upptäcktes endast litet att anmärka på. Antalet fall som inte var i enlighet med bestämmelserna minskade från året innan.</p>

I tillsynen över ekoproduktionen år 2010 gällde de observerade avvikelserna från bestämmelserna sällan produkten. Marknadsföringsförbud gavs till endast tre livsmedelsaktörer. I växtproduktionen noterades ingen användning av förbjudna gödselmedel eller växtskyddsmedel på ekogårdarna. Antalet fall där bokföringen inte hade skötts i enlighet med bestämmelserna minskade. De största bristerna gällde parallell odling, som kräver tillstånd, men aktörerna kommer inte alltid ihåg att ansöka om tillstånd. Marknadsföringsförbud inom djurproduktion orsakades främst av förfarande som stred mot bestämmelserna om djurens ursprung och kraven på att djuren ska få vistas utomhus.

Ekotillsynen omfattar 4 367 aktörer. Antalet förblev ungefär lika stort som år 2009. Den ekologiska odlingen ökar mätt i både areal och djurantal. Utvecklingen motsvarar lantbrukets allmänna strukturutveckling mot större gårdar.

Avsikten med tillsynen över den ekologiska produktionen är att bevara konsumenternas förtroende för de ekologiska produkterna och garantera enhetliga verksamhetsbetingelser för aktörerna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira planerar och styr tillsynen över ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder och livsmedel i Finland.

Tillsynen över den ekologiska produktionen utvecklas fortsättningsvis. Tillsynsbesluten måste bli snabbare. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) fattade 81 procent av besluten inom 60 dagar från inspektionen av produktionen. Vid Evira var motsvarande andel 95 procent. Största delen av inspektionerna gjordes på sommaren, varvid beslutsfattandet också var koncentrerat till en kort tidsperiod. I fortsättningen kommer mera inspektioner att göras utanför växtperioden.

Läs mer om saken:
Evira.fi > Publikationer > Växter > Tillsynsrapport om ekologisk produktion 2010 (på finska)
Evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion

Mera information:
överinspektör Juha Kärkkäinen, Evira, tfn 040 357 5959

Teman: