Finländska ungdomar har liten kännedom om begränsning av fiskintag

27.9.2007

<div>Enligt en undersökning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort känner ungdomarna sämst till undantagen i rekommendationerna för fiskintag när det gäller miljögifter som ackumuleras i fisk från Östersjön och insjöarna. Undantagen i den rekommendation som förnyades år 2004 gäller intag av stor strömming, lax och gädda från Östersjön samt rovfiskar från insjöarna.</div>

De allmänna rekommendationerna att äta fisk, eftersom fisk är hälsosam mat, är välkända i Finland. Ungefär 90 % av dem som besvarade enkäten visste att man borde äta fisk minst två gånger i veckan. Största delen (70 %) vet också att man rekommenderas äta många olika fiskarter. 

Myndigheternas rekommendationer och uppgifter om fiskintag är bäst kända i den äldsta åldersgruppen, dvs. över 65-åringar, och minst kända i åldersgruppen under 25 år. De som äter mycket fisk känner till rekommendationerna bättre än de som sällan äter fisk. Kvinnorna känner till de allmänna rekommendationerna om fisk bättre än männen, dvs. att man borde äta fisk två gånger i veckan och äta olika fiskarter.

De miljögifter som ackumuleras i fisk känner man i genomsnitt betydligt sämre till än de allmänna rekommendationerna att äta fisk. Enligt undersökningen vet 60 % av finländarna att fisk från Östersjön, i synnerhet strömming och lax, har höga dioxinhalter. Cirka 40 % av finländarna känner till att det ackumuleras metylkvicksilver i stora rovfiskar i insjöarna.

Bara en tredjedel av finländarna känner till undantagen från rekommendationerna när det gäller specialgrupper, till exempel personer i fertil ålder eller gravida kvinnor. Personer i fertil ålder rekommenderas att äta vissa fiskar, lax från Östersjön, stor strömming och gädda, högst 1–2 gånger i månaden (en cirka 100 grams portion). I undersökningen kände 37 % av de intervjuade till det här. Bara ungefär en femtedel av de intervjuade kände till restriktionen att gravida inte alls borde äta gädda. 

Ungefär hälften av de intervjuade i den här undersökningen visste att fisk från världshaven och odlad fisk är renare än Östersjöfisk. Sämst av rekommendationerna kände man till att dioxinmängden minskar, om man avlägsnar fiskskinnet (17 % av de intervjuade), och att Evira rekommenderar att kommunernas myndigheter ska informera fiskarna om kvicksilverhalterna i de fiskar som fångas i områdets sjöar (24 % av de intervjuade).

Livsmedelssäkerhetsverket Evira kommer även i fortsättningen att samarbeta med olika parter för att göra rekommendationerna och restriktionerna om fiskintag kända. I samarbete med social- och hälsovårdsministeriet betonas informationen till väntande mödrar och till föräldrar som har småbarn. Kommunens myndigheter för livsmedelstillsyn ser till att fiskerinäringen och handeln känner till den egenkontroll som lagen kräver samt bestämmelserna om förpackningsmärkningar.

I den undersökning som Evira lät Taloustutkimus Oy göra hösten 2006 mättes finländarnas kännedom om myndigheternas rekommendationer och information om fiskanvändning. I undersökningen intervjuades slumpmässigt 1008 personer över 15 år. Frågorna gällde de allmänna rekommendationerna om fiskintag som Statens näringsdelegation gett (finländska näringsrekommendationer) samt de undantag som Livsmedelsverket, numera Evira, gett till rekommendationerna år 2004.

Rekommendationerna för fiskintag och forskningsrapporten (på finska) finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/rekommendationer_och_rad/rekommenderade_intag_av_fisk/

Kortet Fisk av varierande slag två gånger i veckan kan beställas på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/

Ytterligare information:
Livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen, Evira, tel. 050 3868 433 (undersökning och undantag från rekommendationen om fiskintag)
Generalsekreterare Raija Kara, Statens näringsdelegation, tel. 050 4099 860 (allmänna rekommendationer om fiskintag)

Teman: