Finns det kvar övervintrande koloradoskalbaggar?

6.10.2011

<p>Yrkes- och husbehovsodlarna av potatis lämnade under sommarens lopp på ett berömligt sätt anmälningar om sina baggobservationer. Utgående från fynden kunde vi skapa oss en tydlig bild av förekomstområdena, även om fynd inrapporterades från ett exceptionellt stort område. Det är sannolikt att alla förekomster ändå inte påträffades och därför krävs bekämpningsåtgärder också nästa sommar.</p>

Under sommarens lopp påträffades allt som allt 38 förekomster i potatisodlingarna. Av dessa fynd påträffades 12 i yrkesodlingar och också största delen av de övriga fynden påträffades i husbehovspotatisodlingen på lantgårdar. Fynden inrapporterades under två månaders tid och de sista observationerna gjordes i samband med upptagningen av potatisen i mitten av september.

På samtliga fyndplatser vidtogs bekämpningsåtgärder från fall till fall på det sätt som bäst lämpade sig för fallet i fråga. Baggens förökningsbiologi är utmanande med tanke på bekämpningen. Också denna sommar kunde det i samma koloni i inemot ett par månaders tid finnas alla utvecklingsstadier av baggen; ägg, larver, puppor och nya vuxna baggar. Den exceptionellt varma och långa sommaren bidrog till att baggen effektivt förökade sig.

Förekomsterna under försommaren påträffades i larvstadiet och bekämpningsarbetet var då relativt lätt. Fynden i augusti-september gällde huvudsakligen en ny generation baggar och en del av de nya baggarna hade redan eventuellt grävt ned sig i marken för att övervintra. Därför är det skäl att misstänka att koloradoskalbaggar stannade kvar i Finland för att övervintra. Det är också sannolikt att alla förekomster inte upptäcktes denna sommar. Därför spelar fynden nästa sommar en ännu större roll med tanke på bekämpningen av baggen.

Evira avslutar informeringen om koloradoskalbaggsläget för denna sommar och tackar alla parter för arbetet som gjorts för att förhindra att koloradoskalbaggen sprider sig. Massmediernas, odlarnas och medborgarnas aktiva deltagande i arbetet har varit särskilt viktigt med tanke på bekämpningsarbetet.

Om baggar eventuellt ännu påträffas i samband med upptagningen av potatis, skall en anmälan om detta omedelbart lämnas till Evira. Kontaktuppgifterna och mer information om baggsommaren finns på Eviras webbplats under www.evira.fi/koloradoskalbagge.

 Mer information ger:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 020 77 25047
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 020 77 25040

Teman: