Fiskodlingen spelar en allt större roll i livsmedelsproduktionen

30.8.2013

<p>Fiskar och andra vattendjur spelar globalt en allt större roll i livsmedelsproduktionen. Odlingen av fiskar och andra vattendjur förväntas sålunda utgöra en allt viktigare produktionsgren. För att produktionen skall kunna säkras bör uppmärksamhet fästas vid fiskarnas hälsa och välfärd och förebyggandet av smittsamma sjukdomar. <br /></p>

På konferensen International Conference on Diseases of Fish and Shellfish i Tammerfors 2-6.9.2013, som är avsedd för fisksjukdomsforskare och som för första gången arrangeras i Finland dryftas frågor som hänför sig till vattendjurens hälsa. Ämnesområdena varierar allt från fiskarnas förmåga att försvara sig mot sjukdomar och ytstrukturen hos virusen bland fiskar till parasiterna bland musslor. Vattendjurens skiftande artspektrum, förändringarna i miljöförhållandena och sjukdomsalstrarnas förmåga att omvandla sig och övergå till nya arter är i egenskap av dagliga utmaningar för fisksjukdomsforskarna också med i diskussionerna.

Evira med där världens fisksjukdomsforskare möts
I Finland finns redan flera anläggningar som fungerar med recirkulationsteknik och de blir allt allmännare på grund av sin miljövänlighet. Specialforskare, VMD Perttu Koski på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa leder en workshop om recirkulationsodlingens särbehov i arbetet med att förebygga och behandla sjukdomar.

Andra fisksjukdomsforskare på Evira håller också flera föredrag bland annat om fisksjukdomsläget i Finland, sjukdomarna som förekommer bland störar och fiskvirus som påsträffats i Finland.

På programmet står över fyrahundra föredrag om pågående undersökningar som gäller sjukdomar bland vattendjur. Separata workshoppar arrangeras om aktuella ämnen, såsom lösningen av problem som flavobakterier orsakar.

Konferensen arrangeras av European Association of Fish Pathologists, fisksjukdomsforskarnas egen organisation, som har cirka tusen medlemmar, delvis också utanför Europa. Som finländsk arrangör tjänar Kalatautitutkijat ry, som har medlemmar från alla universitet och forskningsanstalter som arbetar med fisksjukdomar.

I beredningen av konferensen har Evira, universiteten i Jyväskylä och Uleåborg och Åbo Akademi deltagit. Konferensen stöds av vetenskapliga stiftelser, företagare inom finländsk fiskodling och flera internationella företag.

Läs mer om konferensen och European Association of Fish Pathologists

Mer information ger:
forskare Satu Viljamaa-Dirks,
forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa
satu.viljamaa-dirks at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
tfn 044 720 1469

Teman: