Fjäderfä bör skyddas under våren

27.2.2013

<p>För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät för tiden 1.3.–31.5.</p>

Skyddsbestämmelserna gäller inte duvors friflygning, djurparker eller bestående djurutställningar. Den lokala kommunveterinären bör underrättas då man ämnar hålla fjäderfä utomhus.

Hos fåglar förekommer fortfarande högpatogena influensavirusstammar som framkallar sjukdom med kraftiga symptom. År 2012 har fågelinfluensafall hos fjäderfä rapporterats bl.a. i Asien, Mexiko och Sydafrika. Virusstammar, som lågpatogena H5- eller H7-typ virus, som har en låg sjukdomsframkallande förmåga, har konstaterats i ett flertal europeiska länder förutom hos vilda fåglar även hos fjäderfä. Ibland ett lågpatogent virus kan förändras så att det börjar framkalla allvarligare sjukdom.

Högpatogen fågelinfluensa har aldrig konstaterats i Finland. I kartläggningsundersökningar har konstaterats ett flertal lågpatogena fågelinfluensavirus hos vilda fåglar varje år. Även hos tamänder har en gång isolerats lågpatogent virus.

Skyddsåtgärderna för fjäderfä är avsedda att skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, men samma skyddsåtgärder skyddar fåglarna även mot andra smittsamma sjukdomar såsom Newcastlesjukan. Senast konstaterades Newcastlesjukan hos brevduvor i Finland i maj 2012. Man ska alltså sörja för att fjäderfä och sällskapsfåglar skyddas även under andra årstider.

Meddela symptom genast

Ägaren av fjäderfä eller hobbyfåglar bör således genast informera kommun- eller länsveterinären om han eller hon upptäcker sjukdomssymptom hos sina fåglar som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändring i produktionen. En minskning i vatten- eller foderkonsumtionen eller äggproduktionen kan vara tecken på att gården smittats med fågelinfluensa. Efter att tjänsteveterinären fått anmälan evaluerar han eller hon situationen och om ingen annan tydlig orsak till förändringarna hittas, skickar veterinären prover från fåglarna till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning.

Ytterligare information om fågelinfluensa
Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfä > Fågelinfluensa
Förordning 81/2011 om förebyggande av överföringen av aviär influensa

Ytterligare information
Överinspektör Tiia Tuupanen, Evira, Enheten för djurens hälsa och välfärd,
tel. 040 489 3348, tiia.tuupanen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
Veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tel. 040 723 3887, katri.levonen at-merkki-kapea.gif : 0 kB mmm.fi

Teman: