Fjäderfä bör skyddas under våren

28.2.2012

<p>För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät för tiden 1.3.–31.5. Skyddsbestämmelserna gäller inte duvors friflygning, djurparker eller bestående djurutställningar. Den lokala kommunveterinären bör underrättas då man ämnar hålla fjäderfä utomhus.</p>

Hos fåglar förekommer fortfarande högpatogena influensavirusstammar som framkallar sjukdom med kraftiga symptom. År 2011 har fågelinfluensafall hos fjäderfä rapporterats bl.a. i Asien och Sydafrika. Virusstammar, som lågpatogena H5- eller H7-typ virus, som har en låg sjukdomsframkallande förmåga, har konstaterats i ett flertal europeiska länder förutom hos vilda fåglar även hos fjäderfä. Ibland ett lågpatogent virus kan förändras till ett sjukdomsframkallande. År 2011 upptäcktes ett fall i Nederländerna där fågelinfluensaviruset av typ H-7 periodvist växlade mellan hög- och lågpatogent. Gårdens alla fåglar avlivades.

Högpatogen fågelinfluensa har aldrig konstaterats i Finland. I kartläggningsundersökningar har konstaterats ett flertal lågpatogena fågelinfluensavirus hos vilda fåglar varje år. Även hos tamänder har en gång isolerats lågpatogent virus.

Skyddsåtgärderna för fjäderfä är avseddaatt skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, men samma skyddsåtgärder skyddar fåglarna även mot andra smittsamma sjukdomar såsom Newcastlesjukan, som orsakas av PMV-1 virus. PMV-1 virus har periodvis konstaterats hos vilda fåglar i Finland. Senast konstaterades PMV-1 viruset hos tamduvor i Finland i februari 2012. Man ska alltså sörja för att fjäderfä och sällskapsfåglar skyddas även under andra årstider.

Ägaren av fjäderfä eller hönshus bör således omedelbart informera kommun- eller länsveterinären om han eller hon upptäcker sjukdomssymptom hos sina fåglar som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändring i produktionen. En minskning i vatten- eller foderkonsumtionen eller äggproduktionen kan vara tecken på att gården smittats med fågelinfluensa. Efter att tjänsteveterinären fått anmälan evaluerar han eller hon situationen och om ingen annan tydlig orsak till förändringarna hittas, skickar veterinären prover från fåglarna till Evira för undersökning.

Ytterligare information om fågelinfluensa:
Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fjäderfä > Fågelinfluensa
Förordning 81/2011 om förebyggande av överföringen av aviär influensa

Ytterligare information:
Vetrinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tel. (09) 1605 3437, katri.levonen at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi
Överinspektör Tiia Tuupanen, Evira, Enheten för djurens hälsa och välfärd,
 tel. 040 489 3348, tiia.tuupanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, Evira, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tel. 050 5143926, christine.ek-kommonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: