Fjäderfä skyddas under våren

25.2.2011

<p>För att förhindra spridning av fågelinfluensaviruset måste fjäderfäna på samma sätt som tidigare år skyddas från kontakt med naturligt förekommande fåglar under vårflytten. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska man antingen hålla fjäderfän inomhus eller skydda hela det område där de vistas utomhus med exempelvis ett tillräckligt finmaskigt nät under perioden 1 mars till 31 maj. Skyddsföreskrifterna gäller inte duvor som flyger fritt, djurparker och permanenta djurutställningar. Om man låter djuren vistas utomhus måste man meddela den lokala kommunveterinären.</p>

Hos vilda fåglar kan det fortfarande förekomma virusstammar som orsakar sjukdomar med kraftiga symptom och det har även rapporterats sjukdomsfall bland fjäderfän i bland annat Egypten. Virus med lindrig sjukdomsalstringsförmåga, som lågpatogena virus av typen H5 eller H7, har även påträffats på europeiska gårdar. I västra Finland påträffade man förra sommaren ett lågpatogent virus av undertypen H7N3 hos en vild fågel. Lågpatogena virus kan med tiden omvandlas till sjukdomsalstrande virus.

Syftet med skyddsåtgärderna är att skydda fjäderfän mot fågelinfluensa, men samma skyddsåtgärder skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar såsom Newcastlesjuka. Newcastlesjukan har i år påträffats på två fjäderfägårdar i Sverige. Man bör därför se till att fjäderfä och sällskapsfåglar skyddas mot sjukdomar också andra tider på året.

Ytterligare information om fågelinfluensan:
Djur Djurhälsa och sjukdomar Djursjukdomar Fjäderfän Aviär influensa (Fågelinfluensa)

Förordning (81/2011) om förebyggande av överföringen av aviär influensa

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 09 1605 3437, katri.levonen@mmm.fi
Överinspektör Jenni Kiilholma, Evira, Enheten för djurhälsa och välfärd,
tfn 040 489 3348, jenni.kiilhoma@evira.fi

Teman: