Fjäderfän får släppas ut, men de måste fortfarande skyddas

1.6.2007

<div>Förbudet att hålla fjäderfän utomhus under vårflyttningen upphörde vid utgången av maj månad, men därefter måste man vid gårdar med fjäderfän se till att vilda vattenfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfäna.</div>

Jord- och skogsbruksministeriets förordning förutsätter att vilda vattenfåglar hindras att nå fjäderfänas utfodrings- och dricksplatser genom att fjäderfäna ges foder och vatten antingen inomhus eller på annan sådan plats dit vilda vattenfåglar inte kan nå. Fjäderfäna ska ges rent dricksvatten, som inte får tas till exempel från grunda vassruggar eller gölar där vattenfåglar håller till. Det är också förbjudet att låta fjäderfän gå ute på sådana åkrar där det kontinuerligt finns vattenfåglar eller platser som regelbundet besöks av vattenfåglar.

Uppföljningen av vilda fåglar för att konstatera eventuell smitta av fågelinfluensa fortsätter som hittills. Allmänheten uppmanas fortsättningsvis anmäla om döda vattenfåglar och massdöd bland mindre fåglar till kommunalveterinären, som vid behov sköter om att prover tas för att fågelinfluensa ska kunna uteslutas. Den som föder upp fjäderfän är också skyldig att anmäla till kommunalveterinären, om gårdens fåglar visar symptom som tyder på någon fjäderfäsjukdom som lätt sprids. Sådana symptom kan vara till exempel olika symptom från luftvägarna och det centrala nervsystemet, apati, minskad värpning, långsam tillväxt, ökad dödlighet samt förändringar i foder- och vattenförbrukningen.

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, Livsmedelssäkerhetsverket, tel. 020 77 24216
Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet, tel. (09) 160 52433, 040 719 3259

Teman: