Fladdermusrabies påvisat i Finland för första gången

18.8.2009

<p>I Finland har fladdermusrabies påträffats för första gången hos en fladdermus (vattenfladdermus eller Myotis daubentoni) som sändes till Evira för undersökning den14.8.2009. Fladdermusen som påträffades i Åboregionen bar på European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2) som är nära släkt med klassiskt rabiesvirus.</p>

Misstanken om rabies uppkom då fladdermusen på ett osedvanligt sätt angrep två fladdermusforskare. Båda personerna som blivit utsatta har fått adekvat vård inklusive vaccination.

I Finland har rabies inte tidigare påträffats hos fladdermöss. Fladdermusrabies orsakas av virustyperna EBLV-1 och EBLV-2. Hittills har EBLV-2-smitta inte rapporterats hos någon annan djurart. I Europa har EBLV-2-smitta hos människor påvisats två gånger. I båda fallen var det fråga om fladdermusforskare. Trots allt anses risken för att människor ska drabbas av fladdermusrabies vara liten.

Fladdermusrabies förekommer också i länder som är fria från andra former av rabies, till exempel i Danmark, Tyskland och på Brittiska öarna.

Typiska symptom på rabies hos fladdermöss är ovanligt beteende och konstiga läten, håglöshet och å andra sidan överraskande aggressiva attacker, då fladdermusen går till angrepp och försöker bita. Man ska inte röra vid fladdermöss. Om man misstänker att en fladdermus har rabies ska man kontakta den lokala kommunalveterinären. Fladdermössen skickas till Evira för undersökning.

Förebyggande rabiesvaccination rekommenderas för personer som regelbundet kommer i kontakt med fladdermöss, antingen i sitt arbete eller i samband med hobbyer. Den som kommit i kontakt med en fladdermus ska uppsöka läkare, om det inte med säkerhet går att utesluta bett, skråmor eller slemhinneexponering, så att behandling kan sättas in i tid.

Ytterligare information:

Rabiesundersökningar hos djur:
Specialforskare Miia Jakava-Viljanen, Djursjukdomsvirologi, tel. 050 351 0308

Rabies hos människor:
Överläkare Markku Kuusi, Institutet för hälsa och välfärd, tel. 020 610 8935

 

Teman: