Flyghavreinspektörerna rör sig ute i landskapen

4.7.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira intensifierar tillsynen över flyghavre i samarbete med de kommunala myndigheterna och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Inspektionerna inleds senast veckan 28 och de pågår ända in i augusti.</p>

Flyghavreläget har försämrats, eftersom inemot 16 procent av åkerarealen i vårt land åtminstone delvis förorenats med flyghavre. Kostnaderna för bekämpningen är mycket stora och orsakar jordbrukarna inkomstbortfall. I år utövas särskild tillsyn över svårt förorenade gårdar.

Eviras inspektörer, de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer rör sig flitigt på åkrarna från början av juli ända in i augusti och utövar flyghavretillsyn.

Jordbrukarna har skäl att kolla åkerskiftena senast i mitten av juli. Om nya föroreningar skall lämnas en anmälan till den kommunala myndigheten. Flyghavren skall plockas bort två till tre gånger med en veckas mellanrum. Flyghavren skall dras upp med rötterna och sättas i en hel, stark sopsäck. Säckarna får inte lämnas kvar på åkerrenen eller slängas i skogen, utan de skall föras bort och brännas.

Om försummelsen att bekämpa flyghavren konstateras avsiktlig under tillsynen, kan alla stöd som gården erhåller skäras ned med till exempel tre procent. Om försummelsen upprepas, kan sanktionen också vara betydligt större. Man kan också låta myndigheterna utföra bekämpningen på skiftesinnehavarens bekostnad.

Läs mer på Eviras webbplats:
Broschyr: Evira.fi > Publikationer > Växter > Broschyrer > Se till att flyghavren inte sprids
Sidorna om flyghavre: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Flyghavre

Mer information ger Jari Poikulainen, inspektör, Evira, tfn 040 719 1075

Teman: