Flyghavreinspektörerna ut på åkrarna i juli

1.7.2013

<p>Flyghavren är ett olagligt ogräs på åkrarna. Redan 16 procent av åkerarealen i vårt land är åtminstone delvis förorenad av flyghavre. År 2013 utövas riskbaserat tillsyn på svårt förorenade gårdar.</p>

Myndigheternas kontroller börjar senast andra veckan i juli och fortsätter ända fram till augusti. Mål för tillsynen är de värst förorenade gårdarna. Beslut om bekämpning av konstaterade nya flyghavreföroreningar meddelas likaså. Det kan rentav bestämmas att odlaren förintar hela växtbeståndet, vilket åter påverkar mängden stöd.

Under tillsynen på gårdarna granskas alltid flyghavreläget på åkerskiftena. Om det konstateras att bekämpningen avsiktligt, allvarligt eller upprepade gånger försummats, kan alla stöd till gården skäras ned. Myndigheten kan vid behov låta utföra bekämpningen på odlarens kostnad.

För tillsynen står Livsmedelssäkerhetsverket Evira, närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY) och de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna.

Flyghavrelagen och flyghavreförordningen förpliktar till bekämpning. Flyghavren är inte giftig, men den sprider sig snabbt och är ett ogräs som är mycket svårt att bekämpa.

Odlaren skall granska växtbestånden i mitten av juli

Odlaren har skäl att granska åkerskiftena senast kring mitten av juli.

Även om flyghavren bekämpats på kemisk väg under försommaren skall resultatet säkerställas med hjälp av en plockningsrunda. Om nya föroreningar skall lämnas en anmälan till den kommunala myndigheten. Översvämningsområden skall särskilt granskas, eftersom översvämningarna hösten 2012 och denna vår främjat spridningen av flyghavren.

Flyghavreplockningar skall göras 2-3 gånger med en veckas mellanrum. Flyghavren skall plockas bort i sin helhet och läggas i en hel, stark sopsäck. Säckarna bortskaffas till exempel så att de bränns upp eller grävs djupt ner i marken. De får i ingen händelse lämnas kvar i terrängen eller på åkern.

Flyghavre:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Flyghavre

Mer information ger
inspektör Jari Poikulainen, tfn 040 719 1075

Teman: